Alertes
Inici / Ocupació i economia / Convocades les tres primeres places municipals que es cobriran properament per concurs-oposició

Convocades les tres primeres places municipals que es cobriran properament per concurs-oposició

L’Ajuntament publica les bases per a la selecció d’un auxiliar de biblioteca, un auxiliar d’equipaments públics i un tècnic mitjà de promoció lingüística

Xàtiva, 30 de juliol de 2018.- L’Ajuntament de Xàtiva va a oferir les tres primeres oposicions públiques per tal de cobrir tres places municipals: una de Tècnic Mitjà de Promoció Lingüística, una altra d’auxiliar de Biblioteca i una última d’auxiliar d’equipaments Públics. Aquests tres llocs de treball són els primers dels 57 que l’Ajuntament de Xàtiva regularitzarà mitjançant el sistema de concurs-oposició.

L’auxiliar de biblioteca tindrà, entre d’altres, les funcions de custodiar, classificar i prestar el material adscrit a la biblioteca, registre de fons bibliogràfics, atenció personal als usuaris, canvi de codis en els llibres o orientació bibliogràfica. Respecte a la plaça d’auxiliar d’equipaments públics, les funcions seran gestionar l’ús de les instal·lacions del centre, col·laborar en l’administració d’expedients i en la gestió de matrícula de l’alumnat, treball de suport, atenció amb els usuaris o relació amb la Direcció del Centre. Per últim, el tècnic mitjà de promoció lingüística, haurà de promoure l’ús del valencià, dinamitzar i impulsar la llengua en l’interior de l’ajuntament, assessorar en aspectes lingüístics, traduir textos i documents o realitzar accions formatives.

Respecte als requisits per al cobriment d’aquests llocs de treball es troben tenir la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat de qualsevol dels estats als que siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en la Unió Europea, tenir complits els setze anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa, posseir la capacitat física i psíquica necessària, no trobar-se inhabilitat per a ocupacions o càrrecs públics, estar en possessió del nivell B1 de valencià i no disposar d’antecedents penals per delictes sexuals. A més a més, els candidats a auxiliar d’equipaments públics i auxiliar de biblioteca hauran de tindre el graduat en educació secundària o equivalent, mentre que els candidats a Tècnic Mitjà de Promoció Lingüística hauran de tindre el Grau en Filologia Catalana.

Les sol·licituds requerint prendre part d’algun dels processos de selecció s’hauran de presentar en el termini de vint dies hàbils comptats a partir del dia següent en que es publique l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. Aquestes sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic General de l’Ajuntament i s’haurà d’adjuntar el justificant de l’abonament dels drets de participació en el procés selectiu. Aquesta instància haurà d’anar acompanyada també d’una fotocòpia o còpia autèntica digitalitzada del DNI, passaport o targeta de residència i de la declaració responsable en la que es manifesta que es reuneixen tots els requisits exigits.

El tribunal qualificador estarà compost per un president o presidenta, que serà un funcionari o funcionària de carrera; un secretari o secretària, que serà el de la corporació o el funcionari o funcionària de carrera en qui delegue i que tindrà veu i vot; i tres funcionaris o funcionàries de carrera designats pel President de la Corporació o en el seu defecte per la Regidora delegada de Recursos Humans.

Les proves no podran començar fins a transcorreguts 15 dies hàbils des de la publicació de la data hora i lloc del començament del primer exercici i la fase d’oposició -amb un màxim de 20 punts- tindrà un valor del 65% del total del procediment. Aquesta fase contarà amb un primer exercici obligatori i eliminatori en el que es realitzarà una prova de coneixement referida als continguts del temari que figuren a l’annex de les bases amb 50 preguntes tipus test que s’hauran de respondre en el lapse d’una hora, i en un segon exercici també obligatori i eliminatori que constarà d’un supòsit pràctic, determinat pel tribunal sobre la matèria.

A la fase de concurs, que suposarà l’altre 35% el total, es valorarà l’experiència professional i l’antiguitat (amb màxim de 10 punts), els coneixements de cursos de formació i perfeccionament, valencià, altres idiomes o titulacions (màxim de 10 punts).

Una vegada finalitzat el procés i la comptabilització de punts, el Tribunal estendrà acta on figure una relació de la totalitat del personal que ha de formar part de la borsa de treball que estarà formada amb aquells aspirants que, no havent superat el procés, hagueren aprovat almenys el primer exercici i ordenant-se per major nombre d’exercicis aprovats i per ordre de puntuació total obtinguda. Aquesta borsa de treball es regirà per les normes de funcionament de les borses de treball de l’Ajuntament de Xàtiva.

«Amb l’aprovació d’aquestes primeres bases encetem el que seria el procés natural de regularització de la plantilla de l’Ajuntament de Xàtiva. Són les primeres d’un total de 57 places que havien estat ocupades sense seguir cap procés selectiu, i aquest procés es pot dur ara a terme gràcies a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que permet convocar oposicions per regularitzar els llocs de treball existents i ocupats des d’abans de 2005» ha manifestat la regidora de Recursos Humans, Empar Penadés.

Et pot interessar

Xàtiva estudia el trasllat del Prop a l’antiga oficina de turisme

Xàtiva, 12 de novembre de 2019.- El director general de Transparència de la Generalitat Valenciana, …