Alertes
Inici / Ocupació i economia / L’Ajuntament de Xàtiva convoca dues places de Tècnic Auxiliar d’Informàtica per concurs-oposició

L’Ajuntament de Xàtiva convoca dues places de Tècnic Auxiliar d’Informàtica per concurs-oposició

Aquestes places s’uneixen a les ja convocades per cobrir els llocs d’auxiliar de biblioteca, auxiliar d’equipaments públics i tècnic mitjà de promoció lingüística

Xàtiva, 13 d’agost de 2018.- L’Ajuntament de Xàtiva ha concretat les bases específiques de les proves selectives per a la cobertura en propietat de dues places de tècnic auxiliar d’informàtica mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició. Aquests dos nous llocs de treball s’afegeixen als altres tres que ja s’han oferit: una de tècnic mitjà de Promoció Lingüística, una altra d’auxiliar de Biblioteca i una altra d’auxiliar d’equipaments Públics.

Entre les tasques pròpies a realitzar pels Tècnics Auxiliar d’Informàtica es troben la integració dels projectes de modernització, el control i entrega de subministraments sol·licitats pel departament, el manteniment preventiu d’equipament, la gestió de les comunicacions de veu i dades, l’adaptació dels sistemes d’informació a l’Organització Municipal, l’assistència a usuaris, la generació de manuals o l’emissió de certificats digitals, entre d’altres.

Els requisits per poder optar a aquestes places són tenir la nacionalitat espanyola, d’un Estat membre de la Unió Europea, o de qualsevol Estat on siga aplicable la lliure circulació de treballadors; tenir complits els setze anys, estar en possessió del Títol de Grau Mitjà d’informàtica o titulacions superiors relacionades; no trobar-se inhabilitat per a càrrecs públics i estar en possessió del B1 de Valencià.

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini de vint dies hàbils comptats a partir del següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. Aquestes sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic General de l’Ajuntament, adjuntant el justificant d’abonament dels drets de participació.

El tribunal qualificador estarà compost per un president o presidenta, que serà un funcionari o funcionària de carrera; un secretari o secretària, que serà el de la corporació o el funcionari o funcionària de carrera en qui delegue i que tindrà veu i vot; i tres funcionaris o funcionàries de carrera designats pel President de la Corporació o en el seu defecte per la Regidora delegada de Recursos Humans.

Al igual que a les altres convocatòries, les proves no podran començar fins a transcorreguts 15 dies hàbils des de la publicació de la data hora i lloc del començament del primer exercici i la fase d’oposició -amb un màxim de 20 punts- tindrà un valor del 65% del total del procediment. Aquesta fase contarà amb un primer exercici obligatori i eliminatori en el que es realitzarà una prova de coneixement referida als continguts del temari que figuren a l’annex de les bases amb 50 preguntes tipus test que s’hauran de respondre en el lapse d’una hora, i en un segon exercici també obligatori i eliminatori que constarà d’un supòsit pràctic, determinat pel tribunal sobre la matèria.

A la fase de concurs, que suposarà l’altre 35% el total, es valorarà l’experiència professional i l’antiguitat (amb màxim de 10 punts), els coneixements de cursos de formació i perfeccionament, valencià, altres idiomes o titulacions (màxim de 10 punts).

Una vegada finalitzat el procés i la comptabilització de punts, el Tribunal estendrà acta on figure una relació de la totalitat del personal que ha de formar part de la borsa de treball que estarà formada amb aquells aspirants que, no havent superat el procés, hagueren aprovat almenys el primer exercici i ordenant-se per major nombre d’exercicis aprovats i per ordre de puntuació total obtinguda. Aquesta borsa de treball es regirà per les normes de funcionament de les borses de treball de l’Ajuntament de Xàtiva.