Alertes
Inici / Destacat / CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, OFICIAL D’ACTIVITATS ESPORTIVES, SUBRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (Act. 17/12/2018)
Ocupació
Ocupació

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, OFICIAL D’ACTIVITATS ESPORTIVES, SUBRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (Act. 17/12/2018)

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 6 d’agost de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça de personal funcionari de carrera, Oficial d’Activitats Esportives.
La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat. (Base 19).

Encara no ha començat el termini per a presentar les sol·licituds.
Quan comence el termini s’indicarà en aquest apartat. De moment, es publiquen les bases a efectes informatius.

No obstant això, es publicarà en aquest apartat qualsevol altra informació relacionada amb aquesta convocatòria.

Bases Oficial activitats esportives

(Act. 17/12/2018)

Posem en coneixement que la Junta de Govern Local, en data 3 de desembre de 2018, ha aprovat la modificació del Tema 20, de l’annex I de les bases específiques que regeixen aquest procés selectiu, que queda redactat de la següent manera:

“Tema 20. La responsabilitat patrimonial de l’Administració per danys i perjudicis a tercers: Especial incidència en allò derivat de les activitats i installacions esportives municipals. Serveis d’emergència i primers auxilis.”

Aquesta modificació ha sigut publicada en el BOP de data 17/12/2018.

 

Et pot interessar

PAT

El Consell inicia la elaboración del Plan Territorial de las Comarcas Centrales con el objetivo de aumentar la competitividad de la zona

La consellera Salvador ha presentado a los alcaldes y agentes sociales y económicos el contenido …