Alertes
Inici / Ocupació i economia / CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, TÈCNIC AUXILIAR D’INFORMÀTICA, SUBGRUP C1 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (Act. 30/04/2019)
Ocupació
Ocupació

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, TÈCNIC AUXILIAR D’INFORMÀTICA, SUBGRUP C1 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (Act. 30/04/2019)

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 13 d’agost de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat de dues places de personal funcionari de carrera, Tècnic Auxiliar d’Informàtica.
La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat. (Base 19).

Encara no ha començat el termini per a presentar les sol·licituds.
Quan comence el termini s’indicarà en aquest apartat. De moment, es publiquen les bases a efectes informatius.

No obstant això, es publicarà en aquest apartat qualsevol altra informació relacionada amb aquesta convocatòria.

PDF: Bases Tècnic Auxiliar Informàtica

 

(Act. 30/04/2019)

La Junta de Govern Local en data 15 d’abril de 2019 ha adoptat el següent acord:

Modificar l’annex I de les bases específiques que regeixen la convocatòria de Tècnic Auxiliar d’Informàtica, concretament el tema 28 “Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el seu Reglament de desenvolupament. Objecte. Principis de la protecció de dades”, quedant redactat de la següent forma:
Tema 28. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Objecte. Principis de la Protecció de dades”.

Degut a la derogació de la primera llei.

PDFCertificat Junta de Govern modificació de les bases d’Auxiliar d’Equipamets Públics, Tècnic Auxiliar d’Informàtica i Oficial d’Activiats Esportives

Et pot interessar

Ocupació

Provisió temporal en Comissió de Serveis de dos llocs de treball d’Agent de la Policia Local (act. 02/01/2020)

L’Ajuntament de Xàtiva té la necessitat de cobrir temporalment mitjançant comissió de serveis dos llocs …