Alertes
Inici / Destacat / CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, AUXILIAR D’EQUIPAMENTS PÚBLICS, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (04/06/2019)
Ocupació
Ocupació

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, AUXILIAR D’EQUIPAMENTS PÚBLICS, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (04/06/2019)

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça de personal funcionari de carrera, Auxiliar d’Equipaments Públics.
La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat. (Base 19).

 

Documents adjunts:
Bases auxiliar equipaments públics

Actualització (10/10/2018)

Publicació en el BOE de l’extracte convocatòria: dimecres, 10 d’octubre de 2018.

– Termini de presentació de sol.licituds: de l’11 d’octubre fins al 9 de novembre de 2018, tots dos inclosos.

Per tant, qualsevol sol·licitud presentada o abonament de taxes realitzat fora d’aquest termini, tant abans coms després del mateix, no és vàlid. Si és el vostre cas, i sou personal interessat heu de presentar de nou instància i abonar els drets de participació en termini.

– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dijous 11 d’octubre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \
Administració General \
Recursos Humans \

Actualització (17/12/2018)

Termini d’esmena (10 dies hàbils a partir del següent al d’aquesta publicació): del 18de desembre de 2018 al 2 de gener de 2019 (tots dos inclosos).
En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

Documents adjunts:
20181126_Resolució_DECRET 2018-1051 [Decret aprovació llista provisional auxiliar d’equipaments públics]

El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sollicituds, és a dir, el dimarts 18 de desembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
Administració General
Recursos Humans

Els dies 24 i 31 de desembre la Casa de la Ciutat romandrà tancada, per açò, la presentació de sol·licituds podrà realitzar-se en seu electrònica, i en les dependències de la Policia Local de Xàtiva.

(Act. 15/04/2019)

Decret 2019-0407 Decret aprovació llista definitiva plaça auxiliar d’equipaments públics

Decret 2019-0407, de 8 d’abril de 2019, d’aprovació de la llista definitiva de personal admés i exclòs, composició del Tribunal, modificació d’un tema i altres extrems de la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça d’auxiliar d’equipaments públics, inclosa en el subgrup C2 de titulació, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, per torn lliure.

(Act. 30/04/2019)

En data 15 d’abril de 2019 la Junta de Govern Local va adoptar el següent acord:

Modificar l’annex I de les bases específiques que regeixen la convocatòria d’Auxiliar d’Equipaments Públics, concretament el tema 14: “Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el seu Reglament de desenvolupament. Objecte. Principis de la protecció de dades”, quedant redactat de la següent forma:

Tema 14. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals. Objecte. Principis de la Protecció de dades“.

Degut a la derogació de la primera llei.”

PDFCertificat Junta de Govern modificació de les bases d’Auxiliar d’Equipamets Públics, Tècnic Auxiliar d’Informàtica i Oficial d’Activiats Esportives

 (Act. 16/05/2019)

Anunci Tribunal

Publicació Anunci Tribunal Aux D’Equipaments Públics plantilla respostes primer exercici test

(Act. 04/06/2019)

Convocatòria segon exercici

Resultats primer exercici test

Nova plantilla de respostes

 

Et pot interessar

IMAGEN DESTACADA

II edició del taller de pintura i revestiment de façanes

El 20 de maig s’inicià el segon taller formatiu per a la millora de l’ocupació …