Alertas
Inicio / Destacado / CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, OFICIAL D’ACTIVITATS ESPORTIVES, SUBRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (Act. 17/07/2019)
cabecera-posts-ocupacio-blog

CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, OFICIAL D’ACTIVITATS ESPORTIVES, SUBRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (Act. 17/07/2019)

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 6 d’agost de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça de personal funcionari de carrera, Oficial d’Activitats Esportives.
La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat. (Base 19).

Encara no ha començat el termini per a presentar les sol·licituds.
Quan comence el termini s’indicarà en aquest apartat. De moment, es publiquen les bases a efectes informatius.

No obstant això, es publicarà en aquest apartat qualsevol altra informació relacionada amb aquesta convocatòria.

Bases Oficial activitats esportives

(Act. 17/12/2018)

Posem en coneixement que la Junta de Govern Local, en data 3 de desembre de 2018, ha aprovat la modificació del Tema 20, de l’annex I de les bases específiques que regeixen aquest procés selectiu, que queda redactat de la següent manera:

“Tema 20. La responsabilitat patrimonial de l’Administració per danys i perjudicis a tercers: Especial incidència en allò derivat de les activitats i installacions esportives municipals. Serveis d’emergència i primers auxilis.”

Aquesta modificació ha sigut publicada en el BOP de data 17/12/2018.

(Act. 07/02/2019)

– Publicació en el BOE de l’extracte convocatòria: dijous, 7 de febrer de 2019.

– Termini de presentació de sol.licituds: del 8 de febrer fins al 7 de març de 2019, tots dos inclosos. Per tant, qualsevol sol·licitud presentada o abonament de taxes realitzat fora d’aquest termini, tant abans coms després del mateix, no és vàlid. Si és el vostre cas, i sou personal interessat heu de presentar de nou instància i abonar els drets de participació en termini.

– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el divendres 8 de febrer, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/

Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits Administració General \ Administració General Recursos Humans \ Recursos Humans

(Act. 26/04/2019)

Llista provisional de personal admès i exclòs

DECRET 2019-0391 [Decret aprovació llista provisional plaça ofi activ esportives]

Termini esmena (10 dies hàbils a partir del següent al d’aquesta publicació): del 29 d’abril fins al 13 de maig de 2019 (tots dos inclosos).
En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

El mateix dia de l’inici del termini, és a dir, el dilluns 29 d’abril, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correca tramitació.

Tramitació: http://xativa.sedelectronica.es/

Catàleg de Tràmits \ Administració General \ Recursos Humans

(Act. 30/04/2019)

La Junta de Govern Local ha adoptat en data 15 d’abril de 2019 el següent acord:

Modificar l’annex I de les bases específiques que regeixen la convocatòria
d’Oficial d’Activitats Esportives, concretament el tema 10: “Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el seu Reglament de
desenvolupament. Objecte. Principis de la protecció de dades”, quedant redactat de la
següent forma:

Tema 10. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Objecte. Principis de la Protecció de dades”.

Degut a la derogació de la primera llei.

PDFCertificat Junta de Govern modificació de les bases d’Auxiliar d’Equipamets Públics, Tècnic Auxiliar d’Informàtica i Oficial d’Activiats Esportives

(Act. 29/05/2019)

Decret d’aprovació de la llista definitiva de personal admès i exclòs, composició del Tribunal, data del primer exercici i altres extrems de la convocatòria.
PDFDECRET 2019-0592 [Decret aprovació llista definitIva plaça oficial actividades esportives]

(Act. 08/07/2019)

Anunci del Tribunal amb la plantilla de respostes del primer exercici de la fase d’oposició.

PDF: Publicació Anunci Tribunal Plantilla de respostes test Oficial d’activitats esportives

 

(Act. 17/07/2019)

Anunci del Tribunal d’Oficial d’activitats esportives

PDF Convocatòria Segon exercici

PDF Resultats primer exercici test

PDF Nova plantilla de respostes test

 

Te puede interesar

DSC00399

El ilustrador Jorge Lawerta presenta el cartel de la Feria de Agosto de Xàtiva 2019

El nuevo cartel tiene como motivo principal el popular almuerzo de Feria Xàtiva, 18 de …