NORMES I PLAÇOS PER A INSCRIPCIONS EN LA FESTA DE LA PAELLA – FIRA D’AGOST 2016 XÀTIVA

NORMES INSCRIPCIÓ FESTA DE LES PAELLES 2016

La festa de les paelles se celebrarà el pròxim 20 d’agost del 2016 en el parquing del pavelló de Voleibol

Per part de l’Ajuntament, es repartiran els ingredients per a l’elaboració de les Paelles. El“caldero” per a l’elaboració de la Paella ho porta cada participant. Es repartiran un total de 200 tickets de paelles.

La inscripció es realitzarà en primer lloc per internet en la pàgina web www.xativa.és, on per a cada paella caldrà omplir un formulari on es faran constar nom i DNI del representant de la taula o nom i CIF del col·lectiu, més el nom i DNI del almenys 6 integrants més (en total 7 noms i DNIs). Els DNIs seran comprovats de forma automàtica al finalitzar el període d’inscripció per mitjà d’un sistema informàtic que detecta les duplicitats. IMPORTANT:al formalitzar la inscripció, tindre disponible una impressora per a imprimir el justificant d’inscripció.

El representant de la taula haurà de ser major d’edad i tots els integrants de la taula, majors de 16 anys: els menors d’edat hauran d’aportar una autorització paterna/materna per a participar en la festa de les paelles.

IMPORTANT: No podrà repetir-se cap DNI ni en la mateixa paella ni en cap altra; cas de donar-se esta circumstància (DNIs repetits), totes les paelles on es trobe repetit el DNI seran anul·lades.

Les primeres 200 inscripcions donaran dret a Paella, a partir de la 201, passarà a llista de reserva per al cas que s’anul·le alguna de les 200 primeres.

El període d’inscripció per a col·lectius serà des de les 9.00h del 2 d’agost fins a les 14.00h del  4 d’agost de forma ininterrompuda i per al públic en general del 5 al 9 d’agost.

Una vegada finalitzat el període d’inscripció, el dia 9 d’agost, es publicaran els llistats amb les inscripcions vàlidament realitzades en la web www.xàtiva.es  i si és el cas, la llista de reserva.

RECOLLIDA DEL TIQUET DE LA PAELLA

Durant els dies 10, 11 i 12 d’agost, en horari de 9.00 a 14.00h tots els que estiguen als llistats d’inscrits vàlidament, hauran de passar per la Casa de Cultura per a recollir i omplir el tiquet definitiu amb el número de paella i amb el que es podran arreplegar els condiments el dia 20, que dóna dret a participar en la festa. Hauran d’aportar-se el full d’inscripció i les fotocòpies de tots els DNIs que figuren en la mateixa.
Cas de no passar a recollir el tiquet, suposarà l’anul·lació del dret a assistir a la festa de les paelles, cridant al primer situat en la llista de reserva i així successivament.

Xàtiva a 29 de juliol190815paella de 2016
Delegació de Fira

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...