XIV BIENNAL INTERNACIONAL DE GRAVAT JOSEP DE RIBERA 2017

Fitxa Biennal Grav._0002Caratula Biennal Grav.
1.  XIV  BIENNAL INTERNACIONAL DE GRAVAT “JOSEP DE RIBERA”  –  XÀTIVA  2017

2.  XIV BIENAL INTERNACIONAL DE GRABADO “JOSEP DE RIBERA”  –  XÀTIVA  2017

3.  XIV  ENGRAVING INTERNATIONAL BIENNIAL “JOSEP DE RIBERA”  –  XÀTIVA 2017

1.  XIV  BIENNAL INTERNACIONAL DE GRAVAT “JOSEP DE RIBERA”  –  XÀTIVA  2017

Es convoca el present Premi, de caràcter internacional, patrocinat per l’Excm. Ajuntament de Xàtiva i el Rotary Club Xàtiva, d’acord amb les següents BASES :

1ª    Poden participar artistes de qualsevol nacionalitat.

2ª    El tema i la tècnica són lliures, les mesures mínimes de la planxa  DIN A – 3,  (30 x  42 cm) i les màximes 70 x 100 cm. Les mesures máximes del paper 74 x 104 cm.

3ª     S’exclouen els monotips, les serigrafies i el gravat digital.

4ª     Cada participant presentarà 2 obres originals sense emmarcar. A la fitxa tècnica de cada obra s’adjuntarà el títol, la tècnica específica, les mesures de la planxa i del paper, l’estampador, la tirada i un breu “curriculum vitae“ de l’autor.

5ª    El termini d’admissió dels originals finalitzarà el 22 de setembre del 2017 a les 21:00 hores.

6ª    Les obres es presentaran personalment, per agència o per correu, sent a càrrec dels participants el seu enviament i devolució, en:
Ajuntament de Xàtiva – Casa de Cultura
C/ Moncada, 7 –  46800 XÀTIVA (VALÈNCIA) ESPANYA
La devolució de les obres per correu o agència, implica l’abonament previ de les despeses que originen. Les obres no retirades fins el dia 30 de gener de 2018, passaran a propietat de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva. Als enviaments internacionals, la declaració de valor (taxes de douana) de l’enviament vindran previament abonades pel participant.

7ª    S’establix un únic Premi, que no podrà declarar-se desert, amb una dotació de 4.500 euros, import sujecte a les normatives fiscals vigents.

8ª    Amb les obres seleccionades s’editarà un catàleg que serà remés als participants seleccionats, així com als sol·licitants i l’Ajuntament de Xàtiva realitzarà una exposició a la Casa de Cultura del 17 de novembre a l’11 de desembre de 2017.

9ª    El jurat estarà format per personalitats de reconegut prestigi en el camp de les arts plàstiques i de la pràctica d’esta tècnica artística; la seua composició es farà pública en el moment oportú.

10ª     L’Ajuntament de Xàtiva quedarà propietari de l’estampa guanyadora, així com també de la planxa original i una sèrie de 30 gravats estampats, numerats i firmats per l’autor.

11ª    L’Ajuntament de Xàtiva es responsabilitza de la conservació i custodia de les obres mentrestant estiguen al seu poder. Però no del període d’enviament ni de devolució.

12ª    Qualsevol discrepància respecte de la interpretació d’estes bases, serà resolta pel Jurat. La seua decisió serà inapel·lable.

13ª    El fet de participar en este concurs pressuposa la total acceptació d’estes Bases.

Xàtiva, març de 2017

Per a consultes relacionades amb la Biennal ha de dirigir-se a:
CASA DE CULTURA DE XÀTIVA.  web: www.xativa.es
C/ MONCADA, 7 – 46800 XÀTIVA (VALENCIA) ESPANYA
TELF. +34 96 228 23 04, +34 96 228 23 30  FAX +34 96 228 98 09
Facebook: Casa De Cultura Xàtiva
E-mail: casacultura@ayto-xativa.es

2.  XIV BIENAL INTERNACIONAL DE GRABADO “JOSEP DE RIBERA”  –  XÀTIVA  2017

Se convoca el presente Premio, de carácter internacional, organizado y patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva y el Rotary Club Xàtiva, de acuerdo con las siguientes BASES :

1ª    Pueden participar artistas de cualquier nacionalidad.

2ª    El tema y la técnica son libres, las medidas mínimas de la plancha serán DIN A – 3,  (30 x  42 cm.) y las máximas 70 x 100 cm. Las medidas máximas del papel: 74 x 104 cm.

3ª    Se excluyen los monotipos, las serigrafías y el grabado digital.

4ª    Cada participante presentará 2 obras originales sin enmarcar. A la ficha técnica de cada obra se adjuntará el título, la técnica específica, las medidas de la plancha y del papel, el estampador, la tirada y un breve currículum del autor.

5ª    El término de admisión de los originales finalizará el día 22 de septiembre del 2017 a las 21 horas.

6ª    Las obras se presentarán personalmente, por agencia o por correo, siendo a cargo de los participantes su envío y devolución, en:
Ajuntament de Xàtiva – Casa de Cultura
C/ Moncada, 7 –  46800 XÀTIVA (VALENCIA) ESPAÑA
La devolución de las obras por correo o agencia implica el abono previo de los gastos que originen. Las obras no retiradas hasta el día 30 de enero de 2018, pasarán a propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva. En los envíos internacionales, si hay declaración de valor, las tasas de aduana del paquete corren previamente a cargo del participante.

7ª    Se establece un único Premio, que no podrá declararse desierto, con una dotación de 4.500 euros, sujeto a las normativas fiscales en vigor.

8ª    Con las obras seleccionadas se editará un catálogo que será remitido a los participantes seleccionados, así como a los solicitantes. El Ayuntamiento de Xàtiva realizará una exposición de estas en la Casa de Cultura del 17 de noviembre al 11 de diciembre de 2017.

9ª    El jurado estará formado por personalidades de reconocido prestigio en el campo de las artes plásticas y de la práctica de esta técnica artística; su composición se hará pública en el momento oportuno.

10ª    El Ayuntamiento de Xàtiva quedará propietario de la estampa ganadora, así como también de la plancha original y una serie de 30 grabados estampados, numerados y firmados por el autor.

11ª    El Ayuntamiento de Xàtiva se responsabiliza de la conservación y custodia de las obras mientras estén en su poder, pero no del período de envío ni de devolución.

12ª    Cualquier discrepancia respecto de la interpretación de estas bases, será resuelta por el Jurado. Su decisión será inapelable.

13ª    El hecho de participar en este concurso presupone la total aceptación de estas Bases.

Xàtiva, Marzo de 2017

Para consultas relacionadas con esta Bienal ha de dirigirse a:
CASA DE CULTURA DE XÀTIVA. web: www.xativa.es
C/ MONCADA, 7 – 46800 XÀTIVA (VALENCIA) ESPAÑA
Facebook: Casa De Cultura Xativa
TELF. +34 96 228 23 04, +34 96 228 23 30  FAX +34 96 228 98 09
E-mail: casacultura@ayto-xativa.es

3.  XIV  ENGRAVING INTERNATIONAL BIENNIAL “JOSEP DE RIBERA” – XÀTIVA 2017

This international prize is convoked and sponsored by the City Council of Xàtiva and Rotary Club of Xàtiva in accordance with the following BASES :

1.    This exhibition will be open to artists of any nationality.

2.    There will be allowed all sort of techniques, and the subjects and works measures will be free. Minimum plate sizes DIN A – 3 (30 x 42 cm) and maxim sizes, 70 x 100 cm. The maximum paper measures 74 x 104 cm.

3.    Excluded monotypes, serigraphs and digital engravings.

4. Each entrant will submit 2 original works without framing. Specs of each work title, the specific technique, measurements, the iron and paper, stamping, Chuck and a brief resume of the author shall be attached.

5.    The admission of works will finish the 22nd of September 2017 at 9 h. p.m. Works received out of time won’t be accepted neither returned. Sending and returning will be charged to the participant.

6.    All works will be either delivered by hand or mailed.
Mail deliveries will be sent to,
Excm. Ajuntament de Xàtiva. Casa de Cultura
C/ Moncada, 7 – E 46800 XÀTIVA (VALENCIA) SPAIN
The return of the works by post or agency implies the previous credit of the expenses that originate. Works must be withdrawn before the 30th of January 2018, otherwise they will became a property of the town hall of Xàtiva. International mails with a declaration of value, the customs rates of the package will be paid by the participants.

7.    There has been established a prize of 4.500 EUR subject to the tax legislation.

8.    A catalogue containing the selection will be published and an exhibition with the selected works will be made by City Council in the “Casa de Culture” from the 17th of November to 11th of December of 2017.

9.    The Jury, which will be composed of different prestigious personalities in the matter of plastic arts its composition will be made public at a convenient time.

10.    The prizewinning engraving, the original plate and series of 30 stamped, signed and numbered engravings will become a property of the City Council.

11.    The City Council of Xàtiva will not assume any responsibility for an eventual loos or damage which could happen during the process of delivery.

12.    Any disagreement about the right understanding of the present rules will be solved by the members of the Jury, and their decisions will be final.

13.    The fact of taking part in the present Biennial presupposes the total agreement with there partaking rules.
Xàtiva, March of 2017

For further assistance related with this biennial could apply to:
CASA DE CULTURA DE XÀTIVA. web: www.xativa.es
C/ MONCADA, 7 – 46800 XÀTIVA (VALENCIA) SPAIN
Facebook: Casa De Cultura Xativa
TELF. +34 96 228 23 04, +34 96 228 23 30  FAX +34 96 228 98 09
E-mail: casacultura@ayto-xativa.es

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...