BASES DELS PREMIS LITERARIS CIUTAT DE XÀTIVA

Premis Literaris

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA XXXIV EDICIÓ DELS PREMIS LITERARIS “CIUTAT DE XÀTIVA” 2017

1.- El Premi de Narrativa “Blai Bellver” està dotat amb 9.000 euros per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva i és concedirà a la millor obra de narrativa escrita en valencià entre els presentades a concurs. Les obres hauran de ser originals i inèdites, i no poden haver estat guardonades en cap altre certamen. Els participants hauran de presentar els originals en tres còpies impreses degudament enquadernades; el tipus de lletra serà Arial 12 i hauran de tindre una extensió mínima de 50 fulls DIN A-4, a doble espai i a doble cara.

2.- El Premi de Poesia Ibn Hazm està dotat amb 4.000 euros per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva i és concedirà al millor llibre de poemes escrit en valencià entre els presentats a concurs. Les obres hauran de ser originals i inèdites, i no poden haver estat guardonades en cap altre certamen. S’hi admet la prosa poètica. Els participants hauran de presentar els originals en tres còpies impreses degudament enquadernades; el tipus de lletra serà Arial 12, el format DIN A-4, a doble espai, a doble cara i hauran de tindre una extensió mínima de 25 fulls.

3.- El Premi d’Assaig i Investigació Carlos Sarthou està dotat amb 4.000 euros per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva i per a la seua publicació comptarà amb la col·laboració de l’empresa Paper Plegat Indústria Gràfica, S.L. És concedirà a la millor obra d’assaig i d’investigació escrita en valencià entre les presentades a concurs. Les obres hauran de ser originals i inèdites, i no poden haver estat guardonades en cap altre certamen. Els participants hauran de presentar els originals en tres còpies impreses degudament enquadernades; el tipus de lletra serà Arial 12 i hauran de tindre una extensió mínima de 50 fulls DIN A-4, a doble espai i a doble cara.

4.- Les dotacions dels tres premis estaran subjectes a les retencions fiscals corresponents.

5.- Tots els concursants s’han de presentar amb pseudònim. Als treballs impresos ha de constar el nom del premi, la modalitat de participació i el títol de l’obra amb el pseudònim del concursant.
A dins d’un sobre tancat, ha de constar les dades personals de l’autor o autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, i una fotocòpia del DNI de l’autor o autors), que sols s’obrirà en el supòsit de ser l’obra premiada. També s’acompanyarà una declaració formal en què és faça constar que l’obra no ha estat premiada en cap altre certamen.

6.- El tema dels treballs dels premis de narrativa i poesia serà lliure. El d’assaig i investigació és referirà a temes de Xàtiva, de la Costera o de la seua àrea d’influència cultural.

7.- Els treballs es presentaran per triplicat, personalment o per correu certificat, abans del dia 17 de juny de 2017 a:
AJUNTAMENT DE XÀTIVA – DEPARTAMENT DE CULTURA
“XXXIV Premis Literaris Ciutat de Xàtiva”
Albereda de Jaume I, núm. 35 / 46800 XÀTIVA
Telèfon 96 228 98 35 / e-mail: cultura@xativa.es
S’hi acceptaran aquelles obres que arriben per correu certificat amb posterioritat a la data de presentació d’obres, sempre que la data de certificació siga anterior a la data límit, o bé la mateixa.

8.- El Jurat de cada modalitat estarà format per tres personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit de cada gènere literari per designació conjunta d’Edicions Bromera i de l’Ajuntament de Xàtiva:
 NARRATIVA: Sr. Enric Salom Ramon, Sr. Josep Franco Martínez i Sr. Jesús Huguet Pascual.
 POESIA: Sr. Feliu Ventura, Sr. Pep Bataller Fons i Sr. Alfred Aranda Mata.
 ASSAIG I INVESTIGACIÓ: Sr. Marià González Baldoví, Sr. Xavier Aliaga i Sr. Josep Lluís Cebrián Molina.

Serà presidit pel Sr. Regidor de Cultura i actuarà de Secretari/a el/la funcionari/a que designe la Corporació.
Cas de qualsevol baixa d’algun membre del jurat, els organitzadors d’aquests Premis podran substituir-lo lliurement.
 
9.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable, i pel sol fet de participar, els concursants acceptaran expressament la seua autoritat, tant per a resoldre el premi com per a solucionar qualsevol incidència no prevista en els presents bases. El vot dels membres del jurat és personal i indelegable.
 
10.- L’import dels premis no podrà fraccionar-se entre diverses obres concursants, però sí declarar-es desert, cas que la majoria del Jurat Qualificador considere que cap dels obres presentades mereix el guardó.

11.- L’Ajuntament de Xàtiva és reserva el dret d’edició dels obres guanyadores en el termini d’un any, període en el qual és procedirà a la seua publicació conjuntament amb Edicions Bromera.
Els autors premiats facilitaren a l’Ajuntament de Xàtiva, en el termini d’un mes des de l’atorgament del premi, el text de l’obra premiada en suport informàtic.
La dotació econòmica de cada premi, que el guardonat percebrà amb la retenció corresponent d’acord amb la legislació vigent, s’entendrà com a pagament a compte dels drets d’autor.

12.- El lliurament dels premis s’efectuarà en un acte públic que oportunament s’anunciarà, havent-se de personar els guanyadors per a recollir el seu premi. La no-assistència s’interpretarà com la renúncia al mateix. Igualment és posarà en coneixement dels mitjans de comunicació els títols i els autors de les obres que hagen obtingut els premis.
 
13.- Una vegada editades les obres guanyadores, els autors premiats tindran dret a 25 exemplars de la seua obra, que li seran lliurats per aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud del mateix.

14.- Les obres no premiades podran ser retirades de l’Ajuntament de Xàtiva pels autors dins el termini de dos mesos, comptats a partir de la data d’adjudicació del premi. La devolució dels obres per correu o agència, implica l’abonament dels despeses que originen. L’organització no és responsabilitza dels pèrdues originades pel transport. Si en aquest termini no s’han retirat les obres, l’Ajuntament procedirà a la destrucció per tal de preservar els drets dels autors.

15.- La participació en aquest concurs implica l’acceptació expressa d’aquestes bases.

16.- Totes els qüestions que la interpretació d’aquestes bases puguen plantejar seran resoltes pel Departament de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...