BASES PREMI NACIONAL DE PINTURA “JUAN FRANCÉS” FIRA D’AGOST-XÀTIVA

Bases Pint. J.Francés

PREMI NACIONAL DE PINTURA “JUAN FRANCÉS” FIRA D’AGOST XÀTIVA
BASES (en valencià, castellano i anglés)

VALENCIÀ:

Poden participar en aquest concurs tots aquells artistes residents a l’Estat espanyol que ho desitgen.

El concurs està obert a qualsevol tècnica i estil.

Les dimensions mínimes del llenç on es plasme l’obra, són 81x 60 cm i les màximes 180 x180 cm.

Cada participant podrà presentar un màxim de 2 obres, sense emmarcar però
protegides per un llistó que no supere 2 cm d’amplària. Les obres deuran ser originals i no haver estat premiades a cap altre concurs nacional o internacional.

El termini de recepció d’obres serà del 12 de juny al 12 de juliol de 2017.

Les obres seran lliurades personalment o remeses per agència de transports,
degudament identifi cades, amb la fi txa tècnica que s’adjunta, reomplida, a:
AJUNTAMENT DE XÀTIVA – CASA DE CULTURA
C/ Montcada, 7. 46800, XÀTIVA. Telèfon: 96 228 23 04. Fax 96 228 98 09

S’estableix un únic Premi, en metàl·lic, de 8000 € a la millor obra a criteri del Jurat,
estant l’import subjecte a les normatives fi scals vigents. A més a més, l’organització, en el curs següent (en les dates que s’acorde), promourà una exposició de l’obra de l’artista premiat/da en la Casa de Cultura. L’obra premiada passarà a ser propietat de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva.

El premi serà lliurat al guanyador el dia 15 d’agost de 2017, a les 12.00 h en l’acte
públic d’inauguració de l’exposició de les obres seleccionades i la premiada.

El Jurat estarà format per personalitats de reconegut prestigi en el món de les arts
plàstiques, sent presidit pel Sr. Alcalde o persona en qui delegue, i actuant de Secretari un funcionari municipal. Aquest jurat serà designat per Comissió Informativa de la Regidoria de Fira.

El període d’exposició de les obres seleccionades serà del 15 d’agost al 9 de setembre de 2017, en la Sala d’Exposicions de les Columnes de la Casa de Cultura de Xàtiva.

Les despeses de transport, per a enviar o recollir les obres, són a càrrec dels
participants. L’Ajuntament de Xàtiva no es farà responsable de les pèrdues o
desperfectes de les obres durant el transport.

Les obres no seleccionades podran ser retirades del 16 d’agost al 30 de setembre i les seleccionades del 14 al 30 de setembre. Transcorregut aquest termini, les no retirades passaran a propietat de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva.

Qualsevol discrepància respecte a la interpretació de les presents Bases, o que no
estiguera prevista, serà resolta pel Jurat, el qual pronunciament serà inapel·lable.

Participar en el present concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.

CASTELLANO:

Pueden participar todos aquellos artistas residentes en el Estado español que lo deseen.

El concurso está abierto a cualquier técnica y estilo.

Las dimensiones mínimas del lienzo donde se plasmo la obra, son 81x 60 cm y las
máximas de 180 x180 cm.

Cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras, sin enmarcar pero
protegidas por un listón que no supere los 2 cm de anchura. Las obras deberán ser originales y no haber sido premiadas en ningún otro concurso nacional o internacional.

El plazo de recepción de obras será del 12 de junio al 12 de julio de 2017.

Las obras serán entregadas personalmente o remitidas por agencia de transportes, debidamente identificadas, con la ficha técnica que se adjunta, rellenada, a:
AJUNTAMENT DE XÀTIVA – CASA DE CULTURA
C/ Montcada, 7. 46800, XÀTIVA. Telèfon: 96 228 23 04. Fax 96 228 98 09

Se establece un único Premio, en metálico, de 8.000 € a la mejor obra a criterio
del Jurado, y este importe está sujeto a las normativas fi scales vigentes. Además, la organización, en el curso siguiente y en las fechas que se acuerde, promoverá una exposición de la obra del artista premiado en la Casa de Cultura. La obra premiada pasará a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva.

El premio será entregado el día 15 de agosto de 2015, a las 12.00 h en el acto público de inauguración de la exposición de las obras seleccionadas y la premiada.

El Jurado estará formado por personalidades de reconocido prestigio en el mundo
de las artes plásticas, y será presidido por el Sr. Alcalde o persona en quien delegue, actuando de Secretario un funcionario municipal. Este jurado será designado por Comisión Informativa de la Regidoria de Fira.

El periodo de exposición de las obras seleccionadas será del 15 de agosto al 9 de
septiembre de 2017, en la Sala de Exposiciones de las Columnas de la Casa de Cultura de Xàtiva.

Los gastos de transporte, para enviar o recoger las obras, corren a cargo de los
participantes. El Ayuntamiento de Xàtiva no se hará responsable de las pérdidas o
desperfectos de las obras durante el transporte.

Las obras no seleccionadas podrán ser retiradas del 16 de agosto al 30 de septiembre y las seleccionadas del 14 al 30 de septiembre. Transcurrido este plazo, las no retiradas pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva.

Cualquier discrepancia respecto a la interpretación de las presentes Bases, o que no estuviera prevista, será resuelta por el Jurado. Y su pronunciamiento será inapelable.

Participar en el presente concurso presupone la total aceptación de estas bases.

INGLÉS:

This contest is open to all artists.

All styles and techniques are allowed.

Minimum canvas size 81 x 60 cm, the maxim sizes 180 x 180 cm.

Each entrant will submit 2 original works protected by a strip not excceding 2 cm
wide. Each work must be original and may not have been awarded in other national or international contest.

Admissions must be made from June 12th to July 12th 2017.

The works should be delivered personally or sent by transport agency, duly identifi ed, with the attached technical fi le made out to:
AJUNTAMENT DE XÀTIVA – CASA DE CULTURA
C/ Montcada, 7. 46800, XÀTIVA. Telèfon: 96 228 23 04. Fax 96 228 98 09

There is an established prize of 8.000 € for the best work at the discretion of the
jury, and subject to the tax legislation. Moreover, the organization will promove an
exhibition of the award-winning artists, in the House of Culture on the agreed dates.

The prizewinning picture will become a property of the City Council.

The prize will be awarded to the winner on the 15th august 2017, at 12:00 h when
all the exhibiting artists works will be on wiew.

The jury, which be composed of different prestogious personalities in the world of
paintings presided by the Mayor or person to whom he delegates, acting as secretary a municipal offi cial.The jury will be designated by information commission of the Fair council.

The works will be from August 15th to september 9th displayed.

Shipping charges, to send or collect the works, will be responsability of participants.

The City Council will not assume any responsibity for an eventual loss or damage
which could happen during the process of delivery.

Non selected works may be collected from August 16th to September 30th and those selected from September 14th to September 30th. After this period, non retired works shall become a property of the City Council.

Any disagreement concerning the present rules will be solved by the members of the jury, and their decisions will be unappealable.

Those taking part in the contest, do so accepting the total agreement with the
established rules.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...