Finalitzen les actuacions de millora de la il·luminació de la Murta

Xàtiva, 25 de juliol de 2017.- L’Ajuntament ha millorat l’enllumenat en la instal·lació esportiva del camp de futbol “La Murta”, substituint els projectors de descàrrega per projectors de tecnologia led. Amb això s’han aconseguit dos objectius: tenir uns nivells d’il·luminació d’acord amb la categoria del camp de futbol i reduir el consum elèctric. El pressupost total de l’actuació és de 68.952,89 €.

L’enllumenat del camp funcionava mitjançant projectors amb làmpades d’halogenurs metàl·lics de 2.000 w, i hi ha 28 projectors distribuïts en quatre torres d’enllumenat, set per torre, tenint una potència total instal·lada de 56 kw. Per aconseguir els objectius assenyalats s’han instal·lat 48 projectors de diferents potències, des de 360 w fins a 720 w, amb una potència total instal·lada de 26 kw. Per tant s’ha aconseguit una reducció en la potència instal·lada de 30 kw, la qual cosa representa un 54% de menys consum.

Aquesta millora de l’enllumenat s’ha realitzat mitjançant tres actuacions o fases. Amb el Pla d’Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València de 2015 es va executar una torre completa i quatre projectors més, dues de 540 i dues de 360 ​​w. Aquesta actuació es va realitzar a través de la Central de Compres de la Diputació de València i es va adjudicar a INELCOM per un import de 21.966,94 € més IVA. La segona fase es va dur a terme amb recursos propis en l’any 2016. Mitjançant procediment obert, es va adjudicar a l’empresa MICROLED LA MANXA l’execució d’una segona fase d’enllumenat per import de 17.117,24 € més IVA. Amb aquesta fase s’ha il·luminat una torre amb set projectors de 720 w i s’han aportat 5 projectors de 500 w.

En aquesta última fase, també desenvolupada amb recursos propis, s’ha adjudicat a l’empresa INELCOM el subministrament de 19 projectors de 540 w i un 360 w, per un import de 17.901,68 € més IVA. En aquest subministrament està inclòs l’aportació del nou estudi luminotècnic, considerant les lluminàries ja instal·lades, i l’assistència tècnica de la instal·lació.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...