Convocat el segon certamen de Joves Cantautors Ciutat de Xàtiva

La Regidoria de Gran Teatre de Xàtiva informa que ja han sigut aprovades les Bases del 2on Certamen de Joves Cantautors Ciutat de Xàtiva 2018. Aquest certamen pretén fomentar la música d’autor del joves de tot el territori nacional. El certamen està adreçat a tots els joves d’entre 14 i 35 anys. Les cançons han de ser originals de qualsevol estil musical i l’autor/a no ha de tindre en vigor cap contracte discogràfic. Aquestes cançons podran ser interpretades en

qualsevol llengua.

Totes les característiques i instruccions del Certamen es poden consultar a la web del Gran Teatre

http://granteatre.com/certamen-joves-cantautors/

El termini per presentar els temes finalitza el 20 d’abril de 2018.

S’atorgaran quatre premis per un valor total de 2700€ desglossats en:

Premi “Al vent” a la millor cançó en català ………………………… 1.000 €

Premi “Veles e vents” a la millor cançó en altres llengües ….. 1.000 €

Premi especial del públic ………………………………………………. 300 €

Millor lletra………………………………………………………………… … 200 €

Millor música ………………………………………………………………. 200 €

La final serà el 12 de maig de 2018 en el Jardí de la Pau de Xàtiva, dins dels actes del III Festival Música i Lletra.

Xàtiva 16 de febrer de 2018

Regidoria de Gran Teatre

Ajuntament de Xàtiva

BASES

II CERTAMEN DE JOVES CANTAUTORS CIUTAT DE XÀTIVA

1.- PARTICIPANTS

Podran participar tots els cantautors i cantautores que en la data de la fi del termini d’inscripció (25 d’abril de 2018 inclòs), tinguen entre 14 i 35 anys.

Les cançons han de ser originals de qualsevol estil musical i l’autor/a no ha de tindre en vigor cap contracte discogràfic. Aquestes cançons podran ser interpretades en qualsevol llengua. No s’admetran playbacks. Caldrà presentar la gravació en vídeo de dues cançons que han de ser interpretades, com a màxim, per tres músics. Ambdues cançons hauran de ser originals i pròpies. Cada autor o autors hauran de ser propietaris dels drets del text i de la música per a evitar reclamacions de tercers. Les cançons no podran excedir de 5 minuts. No s’acceptaran versions d’altres grups o músics ni material comercialitzat. El jurat valorarà les cançons tenint en compte tres criteris: text, música i interpretació

Per als cantautors seleccionats per a la final, i el domicili dels quals es trobe a més de 150 km del lloc de realització d’aquesta final, s’estableix una dotació econòmica de 0,18 cèntims d’euro per kilòmetre per a despeses de desplaçament fins un màxim de 200 euros per cantautor seleccionat. També es sufragarà les despeses d’allotjament.

Hauran de presentar dues cançons. En el cas de ser seleccionat/da haurà d’interpretar les mateixes cançons en la final. Se seleccionaran un total de 5 cantautors finalistes (3 en català i 2 en altres llengües) i 2 reserves (Un en català i un en altres llengües). Els reserves accediran al concurs si algun dels 5 finalistes no pogués participar en la final del 12 de maig

2.- INSCRIPCIÓ I TERMINI

Les persones participants hauran de remetre a la següent adreça de correu electrònic granteatre@xativa.es fins el dia 20 d’abril de 2018 inclòs, (data de la fi del termini d’inscripció), dos enllaços als vídeos que continguen les dues cançons presentades juntament amb la sol·licitud de participació en el II CERTAMEN DE JOVES CANTAUTORS CIUTAT DE XÀTIVA degudament emplenada i adjuntant la documentació la documentació necessària tal i com es descriu a l’apartat 3

Les comunicacions/notificacions es realitzaran prioritàriament per correu electrònic, per a la qual cosa s’utilitzaran les dades d’identificació.

3.- DOCUMENTACIÓ

El correu electrònic adreçat a l’organització ha de tenir el següent format:

Destinatari: granteatre@xativa.es

Assumpte: Inscripció en el certamen de joves cantautors.

Cos del missatge:

Nom de la persona participant.

Nom artístic.

Títol de la cançó 1 i enllaç al vídeo

Títol de la cançó 2 i enllaç al vídeo

Adjunt:

Un únic document en format PDF amb la següent informació:

— Nom i cognoms,

— Nom artístic,

— Edat,

— Data de naixement,

— Document d’identitat,

— Adreça postal,

— Telèfon de contacte,

— Adreça electrònica.

— Nota breu del currículum artístic.

— Lletra de les cançons. (En el cas de llengües diferents a l’espanyol o el català s’haurà de presentar, a més del text en la llengua original, una traducció en alguna d’aquestes dues llengües).

— Especificació dels instruments que es fan servir d’acompanyament.

Si hi ha incidències tècniques amb el suport informàtic, l’autor disposarà de 5 dies naturals per a enviar l’obra de nou, comptats a partir de la comunicació per part de l’Ajuntament de Xàtiva i seguint els canals que s’indicaran a aquest efecte.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades dels participants s’utilitzaran exclusivament per a la gestió del premi.

L’incomplimet en la presentació de qualsevol dels requisits establerts suposarà l’exclusió automàtica de la participació en la present convocatòria.

4.- PREMIS.

S’atorgaran els següents premis:

En metàl·lic i per un import 2.700 €

Premi “Al vent” a la millor cançó en català ………………………… 1.000 €

Premi “Veles e vents” a la millor cançó en altres llengües ….. 1.000 €

Premi especial del públic ………………………………………………. 300 €

Millor lletra………………………………………………………………… … 200 €

Millor música ………………………………………………………………. 200 €

Tots els premis estaran subjectes a les retencions de l’IRPF previstes per Llei. El pagament dels premis estarà subjecte al procediment administratiu habitual per al pagament de premis.

Excepte els premis “Al vent” i el “Premi Especial del Públic”, la resta de premis podran ser declarats deserts.

La persona guanyadora del premi “Al vent” obrirà el concert de la Final del Certamen de l’any següent, per a la qual cosa la Regidoria sufragarà les despeses de desplaçament i l’allotjament.

Al llarg del dia 3 de maig de 2018, es comunicarà als participants finalistes tal condició, i se’ls informarà de la documentació que han d’aportar per tal de fer efectiu els premis.

5. SELECCIÓ I JURAT

El jurat estarà format per representants qualificats del món de la música, de la literatura, dels mitjans de comunicació i entitats col·laboradores amb el Concurs. La presidència del jurat recaurà en el/la regidor/a de Gran Teatre de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva o persona en qui delegue. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

La final serà el 12 de maig de 2018 en el Jardí de la Pau de Xàtiva i serà obligatori personar-s’hi a l’hora que es comunicarà per correu electrònic. El veredicte del jurat es coneixerà després de les actuacions dels participants i del/de la cantautor/a convidat/da a la final.

6.- CONDICIONS GENERALS D’OBLIGAT COMPLIMENT PER ALS PARTICIPANTS.

La simple participació en la convocatòria suposa la plena i total acceptació de les seues bases.

Qualsevol circumstància no prevista en estes bases serà resolta de forma inapel·lable per la Comissió Organitzadora.

La final serà gravada en directe i serà utilitzada per a fins promocionals del Certamen, raó per la qual els cantautors cediran els drets de les cançons participants en la final ÚNICAMENT i EXCLUSIVAMENT per a la promoció del Certamen. S’enviarà a cada participant 5 copies en CD de la gravació de la final.

Xàtiva a 12 de febrer de 2018

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...