BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I BORSA DE TREBALL DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL TÈCNIC I SUPORT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS EN EL MARC DE L’ACORD TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ DE LA COMARCA COSTERA-CANAL. PROJECTE: “EMPRENIMENT SOCIAL I TERRITORIAL DE LA COMARCA COSTERA- CANAL”

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

E DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de les presents bases és regular el procés de selecció per a la contractació temporal i borsa d’ocupació de Tècnics/es en gestió de projectes de desenvolupament territorial, mitjançant la modalitat de contractació de personal laboral temporal, assimilat a subescala tècnica, grup A1, A2 depenent de titulació, o retribucions vigents en aquesta entitat, per a la incorporació en el projecte experimental “Empreniment Social i Territorial a la comarca Costera-Canal”, de conformitat amb l’ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Consellería d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa de foment dels acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana. De les següents especialitats:

 1. 1 Plaça: Tècnic/a especialista en la Creació i assessorament d’empreses Agroalimentàries- Producte Zero i Agroforestal.

 2. 1 Plaça Tècnic/a en Turisme.

SEGONA. – CONTRACTE DE TREBALL, JORNADA, TITULACIONS I FUNCIONS.

El contracte de treball serà de caràcter laboral temporal, amb una jornada màxima de treball setmanal de 40 hores.

Període de contractació fins al 30 de setembre de 2018.

Aquests llocs de treball es desenvoluparan en la Mancomunitat Costera-Canal i podran ser itinerants entre les poblacions integrades en el Pacte Territorial, conforme a les següents funcions orientatives:

 1. 1 Plaça de Tècnic/a especialista en assessorament i creació d’empreses Agroalimentàries i Agroforestals.

Titulacions requerides:

Estar en possessió d’una Enginyeria / Llicenciatura / Grau en Agrònom, Agroalimentària, Medi ambient, Sociologia ó Ciències Polítiques, i Administració i Direcció d’Empreses, formació i experiència en creació d’empreses agroalimentàries.

Funcions per desenvolupar:

 • Desenvolupament i seguiment d’itineraris d’emprenedors/es i empreses Agroalimentàries i Agroforestals.

 • Definició i creació de productes agroalimentaris, de proximitat i agroforestals; suport a la comercialització

 • Recolzament i tutela de projectes d’autoocupació.

 • Informació i tramitació de subvencions a nous emprenedors

 • Realització d’informes i memòries tècniques.

 • Desenvolupament d’accions que promoguen Ia responsabilitat social al territori i Ia generació de sinèrgies empresarials.

 • Anàlisi de noves fòrmules d’incorporació al mercat de treball.

 • Qualssevol unes altres li siguen encomanades pel Pacte Territorial Costera-Canal en el marc de les seves funcions generals.

 1. 1 Plaça de Tècnic/a en Turisme Titulacions requerides:

Estar en possessió d’una Diplomatura / Llicenciatura / Grau en Turisme, Ciències Socials, Ciències de la

Informació, Geografia i Ordenació del Territori; tenir experiència en planificació territorial, turística i de producte turístic. Es valorarà Màster de Planificació i Direcció de Turisme, Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local.

Funcions a desenvolupar:

 • Formació i assessorament als emprenedors comercials i productes de proximitat.

 • Planificació de recursos turístics.

 • Definició i creació de productes turístics comercials i patrimonials.

 • Planificació en sostenibilitat turística.

 • Realització d’activitats turístiques vinculades al Projecte Territorial.

 • Disseny de guies turístiques promocionals i pàg. Web. turística.

 • Elaboració de memòries, sol·licitud de subvencions, informes i altres tasques complementaries al projecte.

 • Qualssevol unes altres li siguen encomanades pel Pacte Territorial Costera-Canal en el marc de les seves funcions generals.

TERCERA. – REQUISITS DELS/DE LES ASPIRANTS

Per participar en el procés selectiu, els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits:

 1. Tenir nacionalitat espanyola o Ia d’algun dels Estats membres de Ia Unió Europea. També podrà participar qualsevol que siga la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols/es i dels nacionals d’altres Estats membres de Ia Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els/les del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d’edat depenents.

L’accés a l’ocupació pública s’estendrà igualment a les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels Tractats internacionals celebrats per Ia Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable Ia lliure circulació dels/de les treballadors/es.

Així mateix, conforme l’article 57.4 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de Ia Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 10 de Ia Llei 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i les seves llibertats dels estrangers extra comunitaris amb residència legal a Espanya podran accedir com a personal laboral al servei de les Administracions Publiques, en igualtat de condicions que els espanyols/es.

 1. Tenir Ia capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.

 1. Tenir complida la majoria d’edat i no excedir si escau de I’ edat màxima de jubilació forçosa.

 1. Tenir experiència en el lloc al que s’accedeix d’un any, com a mínim.

 1. Titulacions requerides: Per a tots/es ells/es, estar en possessió dels seus respectius títols, o grau equivalent a aquestes titulacions, o acomplides les condicions per obtenir-los en Ia data de finalització de la plaça de presentació de sol·licituds.

 1. No haver estat separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Publiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari o per exercir funcions similars a les quals exercia en cas del personal laboral en el qual haguera estat inhabilitat/a. En cas de nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/a o en situació equivalent, no haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

 2. Disposar del permís de conduir B i vehicle.

 1. Els/les aspirants que resulten seleccionats/es es sotmetran al règim d’incompatibilitats vigent.

QUARTA.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

Les instàncies es dirigiran a la Presidenta de la Corporació i es presentaran en el Registre General de la Mancomunitat La Costera-Canal, situada a la Plaça de la Seu, 11, 46800 Xàtiva- València, dins de l’horari del Registre (de 9 a 14 h.) o per qualsevol altre mitjà admès en Dret. Per al cas que es presente la instància en una altra Administració Pública (per a la seva remissió a la Mancomunitat La Costera-Canal ) o en una “Oficina de Correus” amb aquesta destinació, serà obligatori per a l’aspirant, enviar per FAX a la Mancomunitat La Costera-Canal (N.º Fax 962 280 451), o bé correu electrònic: info@costeracanal.es, còpia de la instància degudament segellada i en la mateixa data de presentació de la instància, i conforme al que es disposa en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (PACAP).

El Termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies hàbils a partir del dia seguent de la publicació de les presentes Bases en el Tauler d’Edictes i a la web de la Mancomunitat La Costera-Canal www.lacosteracanal.es

Per accedir a diversos llocs es presentarà una instància i un joc de documentació per cadascun dels llocs als quals es presente. Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels següents documents:

 1. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.

 1. Curriculum Vitae.

 1. Fotocòpia del Permís de conduir B.

 1. Documentació de titulacions i les que es presenten a l’efecte de justificar els mèrits que s’al·leguen.

 1. L’experiència professional s’acreditarà amb els documents convenients (contractes i/o certificat de serveis prestats) i a més, ineludiblement, la vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social.

6-. Autobaremació

Nota: La documentació i I’ experiència professional podrà ser acreditada mitjançant fotocòpia de documents originals que haurà d’aportar el/la interessat/a sota la seua responsabilitat, si bé, I’ entitat podrà requerir en qualsevol moment Ia documentació original. La qualitat insuficient de Ia fotocòpia, suposarà la seua no baremació. Igualment, si no es disposara dels originals o s’haguera incorregut en falsetat documental, cauran tots els drets respecte del present procés selectiu. L’entitat no revisarà documentació alguna fins al moment efectiu de la valoració de mèrits, havent-se de comprobar, en el seu cas, els documents originals en el moment efectiu de Ia contractació laboral.

La documentació corresponent als apartats 3 a 6, tots dos inclosos, es presentaran en sobre tancat engrapat a Ia instància; els documents assenyalats en els apartats 1 i 2 s’adjuntaran a Ia instància, fora del sobre per a la seua comprovació en confeccionar Ia llista d’admesos/es.

Per tant, Ia instància, els mèrits al·legats, així com les fotocòpies, Ia vida laboral, i Ia fotocòpia del permís de conduir, hauran de presentar-se inexcusablement per a ser admesos/es en el procés de selecció.

CINQUENA. – ADMISSIÓ D’ASPIRANTS

Per a ser admès/a a el procés selectiu bastara amb que els/les aspirants manifesten en les seues instàncies que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases, referides a Ia data de finalització del plaç de presentació d’instàncies. Expirat el termini de presentació d’instàncies, mitjançant Resolució de Presidència, s’aprovarà el llistat d’aspirants admesos/es i exclosos/es, indicant el motiu de I’ exclusió, disposant d’un plaç de 3 dies hàbils a partir de Ia publicació d’aquesta Resolució en el Tauler d’Anuncis de la Mancomunitat i complementàriament en Ia pàgina Web de la Mancomunitat Costera-Canal per a I’ esmena d’errors i presentació de reclamacions conforme a Ia Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques. No s’admetrà la presentació de nova documentació que no s’haja presentat en el moment de finalització de presentació d’instàncies.

SISENA. – TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador, atenent en Ia mesura del possible a Ia paritat de sexes, estarà constituït de Ia següent forma:

PRESIDENT/A: Un/a empleat/a públic/a pertanyent a l’àmbit d’actuació de la Mancomunitat La Costera-Canal (funcionari/a o personal laboral).

SECRETARI/A: El/la Secretari/a de la Mancomunitat La Costera-Canal

VOCALS: Tres empleats/des públics/es pertanyents a l’àmbit d’actuació de la Mancomunitat La Costera-Canal (funcionari/a o personal laboral AEDL – Direcció Tècnica)

La Comissió de Valoració queda facultada per a la interpretació de les presents Bases.

La designació dels/de les membres del Tribunal inclourà Ia dels/de les respectius/es suplents i es farà pública juntament amb el llistat d’admesos/es i exclosos/es, així com en el Tauler d’Anuncis de la Mancomunitat. Tots/es els/les membres del Tribunal posseeixen Ia titulació igual o superior que I’ exigida per a les places oferides.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense I’ assistència com a mínim de Ia meitat dels seus integrants, titulars o suplents, amb dret a vot, de manera indistinta, i està facultat per a resoldre les qüestions que pogueren suscitar-se en Ia valoració de les proves selectives, adoptant els acords necessaris per al degut ordre del mateix en tot allò no previst en aquestes bases i per a I’ adequada interpretació de les bases de cada convocatòria. En cada sessió podran participar els membres titulars, i si estan absents, els suplents, sempre que s’haja fet constar en l’acta de constitució del tribunal la seua participació de forma indistinta. Si una vegada constituït el tribunal i iniciada Ia sessió, s’absenta el President, este designarà d’entre els/les vocals concurrents el/la que li substituirà durant la seua absència.

Les decisions es prendran per majoria de vots dels/de les membres presents, resolent en cas d’empat el vot del president/a.

Els acords del tribunal solament podran ser impugnats en els supòsits i en Ia forma establida en Ia Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els/less membres del tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir quan concórreguen les circumstàncies previstes en l’article 23 de Ia Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, notificant-ho a I’ autoritat convocant. Els/les aspirants podran recusar-los, conforme estableix l’article 24 de Ia citada Llei.

SETENA.- SISTEMA DE SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT SELECTIU.

S’estableix com a sistema de selecció el concurs, segons les següents fases: valoració de mèrits, segons barem arreplegat, i valoració d’una entrevista personal que tindrà com a objecte Ia valoració de I’ adequació de candidat/a al lloc.

El Tribunal ordenarà de major a menor les puntuacions obtingudes tenint en compte que:

 • S’exigeix una valoració mínima en Ia baremació de mèrits de 15 punts, per a passar a l’entrevista.

 • La puntuació final, sumatori de Ia valoració de mèrits i de I’ entrevista, haurà d’aconseguir un mínim de 30 punts per a formar part d’aquesta borsa.

VALORACIÓ DELS MÈRITS+ entrevista + col·lectius vulnerables: puntuació màxima total 80 punts. (56 punts valoració mèrits + Entrevista 20 punts + pertanyents a col·lectius 4 punts)

La valoració dels mèrits tindrà en compte el següent barem:

  1. Estar en possessió del Títol Universitari corresponent: fins a 6 punts.

Llicenciatura: 6 punts Grau universitari: 5 punts Diplomatura: 4 punts

  1. Experiència professional: fins a 30 punts.

B1.- Per haver prestat serveis en l’Administració Local o Pública a raó de 0,30 punts per mes complet de servei en actiu en el mateix lloc que es requereix.

La justificació del treball efectuat en l’Administració local o pública es realitzarà mitjançant certificat de serveis prestats, expedit per l’òrgan competent, en el qual haurà d’especificar la categoria professional. S’acompanyarà d’informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, amb expressió del grup de cotització dels períodes cotitzats.

B2.- Per haver prestat serveis a l’àmbit privat, a raó 0,20 punts per mes complet de servei en actiu, sempre en els mateixos llocs que es requereix.

La justificació del treball efectuat en l’àmbit privat es realitzarà mitjançant certificat de vida laboral actualitzat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social i còpia del contracte de treball en el qual conste la prestació de

serveis en el lloc al que opta, devent l’aspirant especificar la línia concreta de col·laboració haguda entre l’empresa i l’àmbit públic.

El nombre de mesos a puntuar serà el quocient resultant de dividir el nombre total de dies treballats per l’aspirant a jornada completa entre 30, rebutjant decimals.

En cas de contractes de treball amb jornada inferior a la completa, es procedirà a efectuar el prorrateig per al càlcul de la puntuació corresponent proporcional a la jornada realitzada.

  1. Formació de Postgrau Oficial: màxim 6 punts.

Màsters Oficials universitaris vinculats a cadascuna de les places. (3 punts per màster vinculat amb el lloc).

  1. Una altra formació específica: màxim 12 punts.

D.1 Formació: Seran valorats els cursos convocats o organitzats per Ia Universitat, Ministeris, instituts, Escoles i Col·legis oficials, Administració Pública, i, en general, aquells que hagen sigut convocats o homologats.

Per haver concorregut amb aprofitament a Cursos de formació i perfeccionament relacionats directament amb el lloc de treball, convocats o homologats per organismes i centres oficials. Un màxim de 6 punts, segons la següent escala:

De 100 hores o més: 2 punts De 50 hores a 99 hores: 1 punt

De 20 hores a 49 hores: 0,5 punts

De 10 a 19 hores: 0,25 punts.

* No es computaran els cursos de menys de 10 hores ni tampoc la mera assistència a jornades.

D.2.-Coneixement de Valencià: Certificat de la Junta Qualificadora de Valencià o homologat, fins a un màxim de 4 punts, d’acord amb la següent escala:

Coneixement oral: 1 punt Grau Elemental: 2 punts Grau Mitjà: 3 punts

Grau Superior: 4 punts

D.3.- Acreditació d’idiomes per organismes oficials: Escola Oficial d’Idiomes; Universitat. Màxim 4 punts: B1: 0´5 puntos

B2: 1 punto

C1: 1,5 puntos

C2: 2 puntos

El Tribunal qualificarà els mèrits al·legats sobre la base de Ia documentació presentada tenint en compte que per a acreditar I’ experiència en I’ activitat privada s’exigeix un certificat d’empresa en el qual especifique el temps efectivament treballat, expressant data d’alta i baixa, funcions realitzades, grup de cotització i categoria professional, o bé contracte de treball juntament amb les corresponents prorrogues si les hi haguera. A més, tal com s’indica en els documents a presentar, en qualsevol cas s’acompanyarà necessàriament Ia vida laboral del treballador/a.

En el cas de treballadors/es autònoms/es, per compte propi o liberals, s’ha d’aportar document oficial que acredite tot allò anteriorment exposat i també certificat de vida laboral i contractes o epígraf on conste les funcions realitzades.

Formació: Seran valorats els cursos convocats o organitzats per Ia Universitat, Ministeris, instituts, Escoles i Col·legis oficials, Administració Pública, i, en general, aquells que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o Organisme Oficial de Formació.

De tot açò s’alçarà Ia corresponent acta que serà publicada en el Tauler d’Anuncis de la Mancomunidat i, sense caràcter oficial, en Ia la seua pàgina Web.

  1. Entrevista personal:

La valoració màxima de I’ entrevista personal es fixa en 20 punts requerint-se un mínim de 15 punts per a passar a ser entrevistat/da.

L’ordre d’intervenció dels/de les aspirants que hagen superat Ia fase anterior, es determinarà per ordre de puntuació sent convocats en crida única a I’ entrevista personal, excepte en cas de força major, convocats amb anterioritat i degudament justificats i apreciats pel tribunal amb absoluta llibertat de criteri. La no presentació d’un/a aspirant a I’ entrevista, en el moment de ser cridat/a, determinarà automàticament el decaïment del seu dret a participar en Ia mateixa, quedant en conseqüència, exclòs/a, del procediment selectiu. El tribunal podrà requerir en qualsevol moment als/les aspirants que acrediten la seua identitat, per a la qual cosa hauran d’anar proveïts del DNI.

El Tribunal valorara I’ entrevista realitzada a fi d’apreciar I’ aptitud per al lloc, els coneixements objecte de Ia plaça, Ia idoneïtat de la seua experiència professional per al lloc a ocupar i quants altres aspectes estime el tribunal per al bon funcionament i desenvolupament de les seues funcions.

  1. Pertinença a algun dels següents col·lectius de difícil inserció laboral: fins a 4 punts.

Es valorarà amb posterioritat a l’entrevista.

 1. Persones parades de llarga durada: 1 punt

 2. Persones víctimes de violència de gènere: 1 punt

 3. Persones amb diversitat funcional que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33

%: 1 punt

 1. Persones majors de 45 anys: 1 punt

OCTAVA. – RELACIÓ D’APROVATS/ES I PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ DE LES VACANTS.

El Tribunal proposarà el llistat definitiu d’aspirants/es aprovats/es per ordre de puntuació, eI qual serà publicat en el Tauler d’Anuncis de la Mancomunitat. Així, es generaran tantes borses com especialitats han sigut convocades en règim de personal laboral temporal amb una durada mínima sobre la base de la subvenció concedida. No obstant açò, I’ entitat es reserva Ia facultat de desenvolupar altres processos selectius específics para determinats llocs quan les circumstàncies ho requerisquen, adquirint Ia borsa en aquest cas un paper subsidiari.

Les contractacions es duran a terme per ordre de puntuació, prèvia presentació de Ia documentació requerida per a formalitzar Ia contractació. Per a açò, es citarà a qui li correspon per torn, perquè en el termini de 48 hores, o 24 hores en llocs d’atenció directa, acudisca a la crida o renuncie al lloc de treball oferit. El/la candidat/a que no acudisca a la crida o renuncie al lloc de treball oferit serà exclòs/a de Ia borsa, excepte causa justificada regulada més endavant.

Seran causes considerades justificació suficient per a renunciar al lloc de treball que se li ofereix sense decaure en l’ordre de Ia corresponent borsa, les següents:

 1. incapacitat temporal derivada de malaltia comuna, accident no laboral, accident de treball i de malaltia professional, durant el temp que dure Ia mateixa.

 1. En cas de maternitat, si Ia renúncia de Ia mare es produeix entre el setè mes d’embaràs i Ia setzena setmana posterior al part, divuitena si el part és múltiple. En cas de defunció de Ia mare, el pare podrà renunciar amb els mateixos drets que ella.

 1. En els supòsits i termes establits en Ia normativa vigent per a promoure Ia Conciliació de Ia Vida Familiar i Laboral de les persones treballadores, així com les víctimes de violència de gènere, podran renunciar al nomenament o contracte, amb l’únic dret de romandre en Ia borsa de treball mentre dure aquesta situació.

 1. Per defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb el límit temporal de fins a 5 dies.

 1. Per adopció si la renúncia es produeix dins de les setze setmanes posteriors a Ia resolució judicial d’adopció.

 1. Per matrimoni o inscripció com a parella de fet en el Registre Civil, si Ia renúncia es produeix dins dels 15 dies naturals següents o anteriors a Ia celebració o inscripció en el citat registre.

 1. Per privació de Ia llibertat fins que no recaiga sentència ferma condemnatòria

 1. Que s’oferisca una contractació laboral de borsa diferent a Ia que està inclòs.

 1. Per estar laboralment actiu, ja siga en l’àmbit públic o privat.

Qui al·legue els motius de renúncia justificada exposats en els punts anteriors, presentarà Ia documentació justificativa corresponent en el termini de 2 dies, havent posteriorment d’acreditar I’ extinció del motiu de Ia renúncia en un plaç de 10 dies comptats des de I’ extinció. L’absència de sol·licitud d’activació en Ia borsa corresponent, suposarà el decaïment del dret.

NOVENA: NORMES DE FUNCIONAMENT I VIGÈNCIA DE LA BORSA DE TREBALL.

Les contractacions s’oferiran, en el moment en què es produïsquen necessitats de cobertura temporal que l’entitat decidisca per ordre de llista, a les persones en disposició d’incorporar-se que no estiguen contractades en aqueix moment en l’entitat, llevat que concorreguera en l’aspirant alguna circumstància tal com l’encadenament de contractes temporals o qualsevol altra establida per la doctrina legal o jurídica relativa a la contractació laboral que poguera portar a considerar el contracte temporal oferit com a indefinit en cas de formalitzar-se, donat l’objecte d’aquesta convocatòria i les obligacions de l’entitat.

Qualsevol integrant de les llistes definitives fermes podrà desactivar-se en qualsevol moment abans de ser requerit per a una contractació temporal, sent suficient per a açò que ho comunique per escrit presentat en el registre de les oficines de l’Entitat abans citades, dirigit a la Presidència de la Mancomunitat Costera-Canal. Igualment, podrà activar-se posteriorment seguint el mateix procediment. Els efectes de la desactivació són que l’aspirant no serà requerit per l’Entitat per a la seua contractació temporal, sense que açò li supose cap penalització. No caldrà desactivar-se precisament davant un oferiment de contractació de l’Entitat. Els integrants de les llistes que consideren que tenen un problema de salut transitori que els impedisca realitzar les tasques pròpies del lloc, hauran de desactivar-se segons s’ha indicat en el paràgraf anterior. De no fer-ho, el contracte de treball quedarà supeditat a la superació del reconeixement mèdic. De no superar el citat reconeixement, es procedirà a la rescissió del contracte, i a la baixa de l’aspirant en la llista definitiva.

Considerant les característiques de les necessitats a cobrir amb aquestes borses d’ocupació temporal, en les quals poden concórrer circumstàncies d’imminència i imprevisibilitat, l’oferiment es realitzarà mitjançant trucada telefònica al telèfon facilitat i per correu electrònic. Davant la impossibilitat de contactar, o la falta de contestació de l’interessat/a en un termini de 48 hores, a explicar des de la constatació de la recepció i lectura del correu electrònic, s’entendrà que es rebutja l’oferiment i es passarà a la següent persona de la llista en disposició d’incorporar-se i així successivament. Les crides hauran de quedar degudament acreditades en l’expedient. Si les necessitats a cobrir són perfils amb requisits específics, s’acudirà al candidat/a que ocupe la primera posició i que reunisca aquests requisits. Els/les aspirants podran actualitzar les seues dades de contacte durant la vigència de la Borsa a través d’escrit presentat en els registres de l’Entitat esmentats, dirigit a la Presidència de la Mancomunitat . Els efectes per als/les aspirants del seu rebuig a un oferiment de contractació es regulen de la següent manera: a) El primer rebuig no suposarà penalització. b) El segon rebuig suposarà passar a ocupar l’últim lloc de la llista. c) El tercer rebuig suposarà la baixa definitiva de la llista. No es considerarà rebuig a un oferiment el cas de les dones embarassades que així ho manifesten en ser requerides. Tampoc es considerarà rebuig la negativa a l’oferiment de contractes a jornada parcial inferior a 1/3 de la jornada ordinària de l’Entitat a temps complet.

El/la treballador/a, en finalitzar un o diversos contractes, conservarà el seu ordre en aquesta borsa, fins que es complisca un període de 12 mesos (sumant les diverses contractacions), a partir del qual passarà a situar-se al final d’ella. No obstant açò, per a futurs oferiments, s’estarà al que es disposa en matèria d’encadenament de contractes temporals o qualsevol altra circumstància que poguera portar a considerar el contracte temporal oferit com a indefinit en cas de formalitzar-se. Les persones que estant contractades en l’Entitat en virtut d’aquestes Borses foren acomiadats per motius disciplinaris, causaran baixa en aquelles de les quals pogueren formar part. Igual actuació es seguirà en el cas de persones que donaren per finalitzada la seua relació laboral per voluntat pròpia, tant de forma expressa com a tàcita.

DESENA . – NORMATIVA APLICABLE

El procediment selectiu es regirà per les presents Bases i, supletòriament, a l’establit en les normes de Ia Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Llei 30/1984 de 2 d’agost de Mesures per a Ia Reforma de Ia Funció Publica, Real Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’Abril, Decreta 33/1999, de 9 de març del Govern Valencià, Ordre de 20 de gener de 2000, del Consell de Justícia i Administracions Públiques, pel qual s’aproven els barems generals d’aplicació als concursos de mèrits per a Ia provisió de llocs de treball, Ordre del 17 de gener de 2006, de Ia Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, sobre regulació de borses d’ocupació temporal parar proveir provisionalment llocs de treball de I’administració del Govern Valencià, Llei 10/2010 de 9 de juliol d’Ordenació i Gestió de Ia Funció Pública Valenciana en els termes de Ia Disposició final tercera de Ia mateixa, i el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de Ia Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

ONZENA. – RECURSOS

Contra les presents bases i quants actes administratius definitius es deriven de les mateixa podran els interessats interposar els oportuns recursos en els casos i en Ia forma establits en Ia Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

DOTZENA. – PUBLICACIÓ

Aquestes bases es publicaran íntegrament en el Tauler d’Anuncis de la Mancomunitat Costera-Canal i complementàriament, sense caràcter oficial, en Ia pàgina Web de la Mancomunitat Costera-Canal.

Xàtiva, a 24 de maig de 2018

A Sra. Presidenta Mancomunitat Costera-Canal

SOL·LICITUD D’ ADMISSIÓ AL PROCÉS SELECTIU, PROJECTE PACTE TERRITORIAL: “EMPRENIMENT SOCIAL I TERRITORIAL A LA COMARCA COSTERA-CANAL 2018”

En/Na ……………………………………………………amb DNI nº ………………… domiciliat a

………………………………………………………….…………………………………… població …………………….., CP…………………. Provincia ……………… Telèfon: …………..…….

E-mail: …………………………………………………….

SOL·LICITA ser admés/a al procés selectiu, per a cobrir plaça de (marque el que procedisca). (Una sol·licitud i documentació per lloc a sol·licitar).

1 – Tècnic/a especialista en la creació i assessorament d’empreses Agroalimentàries-producte Zero i Agroforestal..

2- Tècnic/a en Turisme.

Per això adjunta la següent documentació: (en sobre Tancat).

Curriculum vitae

Còpia de Document Nacional d’ Identitat Carnet de conduir B1

Títols acadèmics

Informe de vida laboral, contractes o certificats d’ empresa en cas d’ experiència en empreses privades, en el que conste el temps treballat i lloc/s ocupat/s

Document d’ autobaremació dels documents aportats en la fase de concurs de mèrits (Annex II) Documents acreditatius de mèrits i altres circumstàncies personals

Certificat de situació laboral del Servef Certificat de Discapacitat

En ……………………..…… a ……. de ……………. de 2018

Firma: ………………………

FULL D’ AUTOBAREMACIÓ. PROJECTE EXPERIMENTAL EMPRENIMENT SOCIAL I TERRITORIAL DE LA COMARCA-COSTERA-CANAL

Nom i cognoms………………………..………………………………………….……..…………DNI: …………………… Lloc al que accedeix

Puntuación.

A) Estar en possessió del Títol corresponent: Fins 6 punts.

Llicenciatura: 6 puntos Grau Universitari: 5 puntos Diplomatura: 4 puntos

B) Experiència professional: Fins 30 punts.

B1-Serveis prestats en Administració local o pública (0,30 punts per mes). B2- Serveis en àmbit privat (0,20 punts por mes).

C) Formació de Postgrau Oficial: Fins 6 puntos

Màster Oficial Universitari vinculat al lloc (3 punts per màster).

D) Otra formación específica: Fins 14 punts.

D1- Cursos relacionats directament amb el lloc de treball, màxim 6 punts.

De 100 horas o más 2 puntos. De 50 horas a 99 horas: 1 punto

De 20 horas a 49 horas: 0´5 puntos

D2- Nivell de coneixement del valencià, màxim 4 punts.

Grau Oral: 1 punt

Grau Elemental: 2 punts Grau Mitjà: 3 punts Grau Superior: 4 punts

D.3 Acreditació d’ idiomes por organismes oficials, máxim 4 punts.

B1: 0´5 punts B2: 1 punt

C1: 1,5 punts

C2: 2 punts

E) Entrevista Personal: Fins 20 puntos.

Per tal d’apreciar l’aptitud i coneixements per al lloc objecte de la plaça (a puntuar per l’entitat)

F) Pertenença a algun dels següents col·lectius de difícil inserció laboral: Fins 4 punts.

(Es valorarà després de l’entrevista, per l’entitat) Persones parades de llarga duració: 1 punt Víctimes de la Violència de Gènere: 1 punt

Persones amb diversitat funcional que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%: 1 punt

Persones majors de 45 anys:1punt

TOTAL AUTOBAREMACIÓ:

En…………………………, a………de………………………2018 Sol·licitant:

Firma:

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...