Xàtiva aprova les bases específiques de la borsa de treball temporal per cobrir llocs de bibliotecari

Es podrà recórrer a aquesta borsa per cobrir places o llocs vacants amb caràcter urgent

Xàtiva, 4 de setembre de 2018.- L’Ajuntament de Xàtiva ha fet pública la convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball temporal per tal de cobrir llocs de treball de bibliotecari/a a escala d’administració especial, mitjançant concurs.

A aquesta borsa de treball es podrà recórrer per cobrir, de caràcter urgent i temporal, places o llocs vacants d’aquesta categoria, programes o serveis temporals i necessitats puntuals de personal tant funcionari com laboral. La jornada de treball podrà ser a temps complet o parcial i l’horari de treball serà flexible per a poder-se adaptar a les necessitats del servei.

Entre les funcions pròpies de Bibliotecari a desenvolupar es troben la promoció, gestió i desenvolupament del servei de Biblioteca, la coordinació i supervisió dels equips de treball, l’elaboració de directrius per a la gestió i el manteniment de les col·leccions bibliogràfiques, la planificació i organització d’activitats culturals i de promoció de la lectura, la selecció i catalogació dels fons de la Biblioteca, el disseny i gestió dels serveis d’informació general i bibliogràfica, la representació o la relació amb la comunitat educativa i municipal.

Per a optar a la borsa és necessari complir una sèrie de requisits com tenir complits els setze anys, estar en possessió del títol de Llicenciatura o el Grau en Documentació o Geografia i Història –o estar en procés d’aconseguir-lo- posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques, no trobar-se inhabilitat, estar en possessió del C1 de valencià o no disposar d’antecedents penals per delictes sexuals.

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir del següent de la publicació de la convocatòria en la web municipal i en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Xàtiva. Aquestes sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic General de l’Ajuntament, adjuntant el justificant d’abonament dels drets de participació.

El tribunal qualificador estarà compost per un president o presidenta, que serà un funcionari o funcionària de carrera; un secretari o secretària, que serà el de la corporació o el funcionari o funcionària de carrera en qui delegue i que tindrà veu i vot; i tres funcionaris o funcionàries de carrera designats pel President de la Corporació o en el seu defecte per la Regidora delegada de Recursos Humans.

Respecte a l’acreditació dels mèrits que es tindran en compte en el concurs, es tindrà en compte en primer lloc l’experiència professional, tant el temps treballat en l’administració pública com en el sector privat o com a autònom (màxim 7 punts). D’altra banda també es tindran en compte els coneixements, des de la formació en titulacions i idiomes fins la superació d’exercicis de proves selectives d’accés (màxim 10 punts), així com altres mèrits específics (màxim 2 punts) i el grau de diversitat funcional (màxim 1 punt).

La puntuació definitiva dels i les aspirants vindrà determinada per la suma de la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits. En cas d’empat en les qualificacions finals, el tribunal dirimirà els empats aplicant les següents regles: aspirant amb major puntuació en l’experiència professional, aspirant amb major puntuació en formació, aspirant amb diversitat funcional reconeguda, aspirant de major edat i, en cas de continuar l’empat, aspirant del sexe infrarrepresentat d’acord amb el Pla d’igualtat aprovat el passat 2015.

La publicació de tots els anuncis relatius a aquest procés s’efectuarà únicament en el Tauler electrònic d’Edictes Municipal i en la pàgina web de l’Ajuntament (www.xativa.es). Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, l’anunci de la convocatòria de l’extracte.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...