Els pressupostos de 2019 registren un creixement exponencial dels recursos per a polítiques socials

Mensualment, més de 900 persones són ateses pel departament de Benestar Social

Xàtiva, 25 d’octubre de 2018.- L’aprovació inicial dels pressupostos municipals per a l’exercici 2019 es debatrà en el plenari ordinari del proper dissabte. El document, que compta amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’Hisenda, reflecteix un notable increment dels recursos, tant econòmics com humans, destinats al desenvolupament de polítiques socials des de l’àmbit local, una de les prioritats de l’equip de govern. Aquest increment en serveis socials es basa, en bona mesura, en la consolidació d’un major nombre de transferències corrents provinents d’altres administracions, especialment de la Generalitat Valenciana, que incrementa en 725.000 € la seua aportació, aproximadament.

La prestació de serveis socials reposa sobre dues bases. La responsabilitat del disseny de les polítiques socials s’atribueix a la Generalitat Valenciana, mentre que la competència dels serveis socials en matèria de l’anàlisi de les necessitats i la problemàtica existent, la titularitat i la gestió dels serveis socials generals i especialitzats o la programació de les activitats correspon a l’Ajuntament. La Generalitat atorga un finançament per poder assegurar la contractació del personal de l’equip de serveis socials base (ESB).

A la taula annexa figura un resum del creixement de la subvenció de la Generalitat Valenciana per a l’execució de diversos programes socials a l’Ajuntament de Xàtiva des de l’inici de legislatura:

PLA CONCERTAT

2015

2016

2017

2018

SERVEIS SOCIALS GENERALS

114500

164000

414370

467790

MESURES JUDICIALS

13390

1339

13791

20160

SEAFI

20250

20250

30580

32930

C. ESTIMUL·LACIÓ PRIMERENCA

206100

221510

221510

188650

C. ALZHEIMER

140000

140000

140000

140000

DEPENDÈNCIA

46499

55867

S’incorpora transversalment a ESB

LLUITA CONTRA EMPOBRIMENT ENERGÈTIC

0

14530

14530

14530

OFICINA D’ATENCIÓ ALS MIGRANTS

0

11100

11100

9000

TOTALS €

539739

640647

845881

873060

L’Ajuntament també percep ingressos per a la gestió de programes, com ara Itineraris per a la inserció laboral (467.790 €), Majors i menjar a casa (40.000 €) o Menors i menjadors de nadal i estiu (11.060 €). Així mateix, es preveuen increments de l’aportació de la Generalitat per al sosteniment de dos convenis de prestació d’importants serveis socials. D’una banda, el conveni destinat al Centre Pérez Bruschetti per a malalts d’Alzheimer, que rep 140.000 € anualment i que es preveu per a 2019 arribe als 371.000 €, amb un increment de 231.000 €. D’altra banda, figura el conveni per al centre d’estimulació primerenca, que en 2018 ha rebut 188.650€ i per al qual es preveu un increment de 69.000 € per a 2019, amb què la subvenció arribarà als 257.650 €.

Més personal per a més serveis

L’ampliació i millora de les polítiques socials de l’Ajuntament de Xàtiva requereixen la suma de més efectius professionals en el departament. Dels 11 tècnics que disposava l’àrea de Benestar Social en 2015 (tres d’ells a mitja jornada), es passa a la conformació d’un equip de 28 professionals en 2018, tots ells a jornada completa. El següent quadre comparatiu detalla la distribució dels recursos humans en Benestar Social:

PERFIL PROFESSIONAL

Nº DE TREBALLADORS MUNICIPALS DEDICATS

2015

2018

Treballadors socials

4,5

8

Educadors socials

1

3

Psicòlegs

1

4

Integradora social

0

1

Mediador intercultural

0

1

Mediador llengua de signes

0,5

1

Administratius

1

2

Auxiliars administratius

0

2

Ordenança auxiliar de recepció

0,5

1

Auxiliar d’ajuda a domicili

1

4

Jurista – advocat

0

1

Però la clau cal buscar-la en l’activitat que desenvolupen aquestos treballadors municipals. Si en 2015, des del departament de Benestar Social es duien a terme programes de serveis socials generals, mesures judicials en medi obert, el SEAFI i altres programes de menor entitat, l’activitat s’ha multiplicat exponencialment fins a 2018.

La millora en la recepció dels usuaris és palpable. Mensualment, més de 900 persones són ateses per aquest departament, més de la mitat amb cita prèvia. Els casos es tracten amb un major nivell d’especificitat, especialment en els supòsits d’atenció a l’emergència social.

El Servei d’ajuda a domicili s’ha reforçat amb 3 treballadores, més 3 persones de reforç que provenen de cada edició del Programa d’Inclusió. La major dotació de professionals facilita la prevenció i la intervenció en casos que es revisen presencialment i de manera individualitzada al domicili de l’usuari.

A la cartera de serveis de Benestar Social s’han sumat programes com la nova renda valenciana d’inclusió, el programa zero desnonaments, l’ampliació de les ajudes d’emergència i contra la pobresa energètica, el programa GAMBARU i les beques per a escoles infantils, de menjador escolar durant les vacances, l’oci inclusiu o les ajudes complementàries per a llibres i material escolar en període no obligatori.

Gràcies al Programa d’Inclusió, més de 100 persones han treballat entre 6 mesos i 1 any en diferents serveis de l’Ajuntament. Per la seua banda, més de 300 persones han participat en les dues edicions del programa d’itineraris integrats per a la inclusió sociolaboral de les persones en risc d’exclusió, cofinançat per la UE amb 150.000 € a l’any. Entre altres programes posats en marxa al llarg de la legislatura trobem el Programa Mentalis, per a persones en fase inicial de demència o Alzheimer, i el programa de suport a persones amb diversitat funcional que no tenen recurs de la Generalitat Valenciana.

Respecte a la millora experimentada en la gestió d’atenció a la dependència, cal ressenyar que en 2018 s’han resolt un total de 276 expedients des que la valoració corre a càrrec de les pròpies treballadores socials municipals que estan acreditades. Alguns d’aquestos expedients estaven pendents de resolució des de 2010.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...