Xàtiva concedeix 7 ajudes directes per a la rehabilitació d’immobles al nucli antic

La superació del número de sol·licituds previstes inicialment al programa ARRU mou a l’administració local a complementar les 100 ajudes per arreglar cases al centre històric

Entre 2017 i 2018, s’han tramitat 254 llicències d’obra al nucli antic de Xàtiva

Xàtiva, 12 de novembre de 2018.La Junta de Govern Local ha donat llum verda a la concessió de 7 subvencions mitjançant fons propis, per a cobrir aquelles sol·licituds que no havien pogut entrar en el programa d’ajudes per a la rehabilitació d’immobles situats al nucli antic, pla conegut com a Programa ARRU. El muntant total de la subvenció ascendeix a 34.221,37 euros a repartir entre els 7 projectes de rehabilitació.

Val a dir que els 7 beneficiaris d’aquestes ajudes directes complien amb els requisits marcats per a la concessió de les subvencions de l’ARRU. Tanmateix, es va completar al 100% les sol·licituds autoritzades per part de la Conselleria d’Habitatge, que eren un total de 100 immobles, quedant-se aquestos 7 projectes fora de les ajudes. Ara, l’Ajuntament decideix ampliar el programa amb aquestes ajudes directes, a efectes d’evitar discriminacions o greuges comparatius entre els propietaris que han decidit apostar per millorar les condicions dels seus habitatges al centre històric.

L’aplicació del programa ARRU ha tingut un efecte multiplicador en el número de llicències d’obra menor sol·licitades en el nucli antic. Segons dades del àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, en 2017 es tramitaren 149 llicències, mentre que en el que portem de 2018 s’han tramitat 105 llicències. Un informe del departament d’Urbanisme avala la concessió de les ajudes directes: “el procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, no obstant això, es poden concedir de forma directa, entre unes altres, i amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en les quals s’acredite motius d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública”.

En el cas que ens ocupa, es tracta de 7 sol·licituds que havien estat presentades en convocatòria pública dins del terme de presentació establert per acollir-se al programa per a la rehabilitació, regeneració i renovació urbana 2013-2016. Els sol·licitants complien tots els requisits establerts per a la concessió de les ajudes, però van estar separats per haver-se superat el número de 100 immobles inicialment autoritzats.

La ubicació dels immobles que seran rehabilitats gràcies a aquestes ajudes directes es troba en els carrers Nevateria Vella, Font Alta, Trobat, Caldes, Portal de València, Arquitecte Juan Pavía i plaça del Trinquet.

Actualment, en el nucli antic viu el 46% de la població de Xàtiva, unes 12.000 persones, amb una mitjana d’edat de 47 anys. A través de les ajudes de la Generalitat Valenciana, gestionades per l’oficina de rehabilitació, alguns ciutadans han pogut arreglar els seus habitatges, mentre que altres, amb un poder adquisitiu superior, han recuperat algunes cases senyorials, mantenint-se un cert nivell d’ocupació.

Xàtiva concede 7 ayudas directas para la rehabilitación de inmuebles en el casco antiguo

La superación del número de solicitudes previstas inicialmente en el programa ARRU lleva a la administración local a complementar las 100 ayudas para arreglar casas en el centro histórico

Entre 2017 y 2018, se han tramitado 254 licencias de obra en el casco antiguo de Xàtiva

Xàtiva, 12 de noviembre de 2018.- La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la concesión de 7 subvenciones mediante fondos propios, para cubrir aquellas solicitudes que no habían podido entrar en el programa de ayudas para la rehabilitación de inmuebles situados en el casco antiguo, plan conocido como Programa ARRU. El montante total de la subvención asciende a 34.221,37 euros a repartir entre los 7 proyectos de rehabilitación.

Cabe decir que los 7 beneficiarios de estas ayudas directas cumplían con los requisitos marcados para la concesión de las subvenciones del ARRU. Sin embargo, se completó al 100% las solicitudes autorizadas por parte de la Conselleria de Vivienda, que eran un total de 100 inmuebles, quedándose estos 7 proyectos fuera de las ayudas. Ahora, el Ayuntamiento decide ampliar el programa con estas ayudas directas, a efectos de evitar discriminaciones o agravios comparativos entre los propietarios que han decidido apostar por mejorar las condiciones de sus viviendas en el centro histórico.

La aplicación del programa ARRU ha tenido un efecto multiplicador en el número de licencias de obra menor solicitadas en el casco antiguo. Según datos del área de Urbanismo del Ayuntamiento, en 2017 se tramitaron 149 licencias, mientras que en lo que llevamos de 2018 se han tramitado 105 licencias. Un informe del departamento de Urbanismo avala la concesión de las ayudas directas: “el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, sin embargo, pueden concederse de forma directa, entre otras, y con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en las que se acredite motivos de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública “.

En el caso que nos ocupa, se trata de 7 solicitudes que habían sido presentadas en convocatoria pública dentro del término de presentación establecido para acogerse al programa para la rehabilitación, regeneración y renovación urbana 2.013 a 2.016. Los solicitantes cumplían todos los requisitos establecidos para la concesión de las ayudas, pero fueron separados por haberse superado el número de 100 inmuebles inicialmente autorizados.

La ubicación de los inmuebles que serán rehabilitados gracias a estas ayudas directas se encuentra en las calles Nevateria Vella, Font Alta, Trobat, Caldes, Portal de València, Arquitecto Juan Pavía y plaza del Trinquet.

Actualmente, en el casco antiguo vive el 46% de la población de Xàtiva, unas 12.000 personas, con una media de edad de 47 años. A través de las ayudas de la Generalitat Valenciana, gestionadas por la oficina de rehabilitación, algunos ciudadanos han podido arreglar sus viviendas, mientras que otros, con un poder adquisitivo superior, han recuperado algunas casas señoriales, manteniéndose un cierto nivel de ocupación.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...