CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, AUXILIAR D’EQUIPAMENTS PÚBLICS, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (04/02/2020

Ocupació
Ocupació

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça de personal funcionari de carrera, Auxiliar d’Equipaments Públics.
La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat. (Base 19).

 

Documents adjunts:
Bases auxiliar equipaments públics

Actualització (10/10/2018)

Publicació en el BOE de l’extracte convocatòria: dimecres, 10 d’octubre de 2018.

– Termini de presentació de sol.licituds: de l’11 d’octubre fins al 9 de novembre de 2018, tots dos inclosos.

Per tant, qualsevol sol·licitud presentada o abonament de taxes realitzat fora d’aquest termini, tant abans coms després del mateix, no és vàlid. Si és el vostre cas, i sou personal interessat heu de presentar de nou instància i abonar els drets de participació en termini.

– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dijous 11 d’octubre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \
Administració General \
Recursos Humans \

Actualització (17/12/2018)

Termini d’esmena (10 dies hàbils a partir del següent al d’aquesta publicació): del 18de desembre de 2018 al 2 de gener de 2019 (tots dos inclosos).
En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

Documents adjunts:
20181126_Resolució_DECRET 2018-1051 [Decret aprovació llista provisional auxiliar d’equipaments públics]

El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sollicituds, és a dir, el dimarts 18 de desembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
Administració General
Recursos Humans

Els dies 24 i 31 de desembre la Casa de la Ciutat romandrà tancada, per açò, la presentació de sol·licituds podrà realitzar-se en seu electrònica, i en les dependències de la Policia Local de Xàtiva.

(Act. 15/04/2019)

Decret 2019-0407 Decret aprovació llista definitiva plaça auxiliar d’equipaments públics

Decret 2019-0407, de 8 d’abril de 2019, d’aprovació de la llista definitiva de personal admés i exclòs, composició del Tribunal, modificació d’un tema i altres extrems de la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça d’auxiliar d’equipaments públics, inclosa en el subgrup C2 de titulació, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, per torn lliure.

(Act. 30/04/2019)

En data 15 d’abril de 2019 la Junta de Govern Local va adoptar el següent acord:

Modificar l’annex I de les bases específiques que regeixen la convocatòria d’Auxiliar d’Equipaments Públics, concretament el tema 14: “Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el seu Reglament de desenvolupament. Objecte. Principis de la protecció de dades”, quedant redactat de la següent forma:

Tema 14. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals. Objecte. Principis de la Protecció de dades“.

Degut a la derogació de la primera llei.”

PDFCertificat Junta de Govern modificació de les bases d’Auxiliar d’Equipamets Públics, Tècnic Auxiliar d’Informàtica i Oficial d’Activiats Esportives

 (Act. 16/05/2019)

Anunci Tribunal

Publicació Anunci Tribunal Aux D’Equipaments Públics plantilla respostes primer exercici test

(Act. 04/06/2019)

Convocatòria segon exercici

Resultats primer exercici test

Nova plantilla de respostes

(Act. 02/07/2019)

PDF Noves puntuacions del primer exercici

PDF Resultats segon exercici

Termini de presentació de documents (10 dies hàbils a partir del següent al d’aquesta publicació): del 3 de juliol de 2019 al 16 de juliol de 2019 (tots dos inclosos).
En cas de presentar-hi documentació en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena

(Act. 19/07/2019)

PDF  Anunci obertura de sobres de la plaça d’aux. d’equipaments públics

(Act. 25/07/2019)

PDF Anunci Tribunal Aux d’equipaments públics resultats concurs oposició

PDF Anunci Tribunal Aux d’equipaments públics resultats FASE concurs

PDF Anunci Tribunal Aux d’equipaments públics resultats FASE oposició

S’obri un termini de 3 dies hàbils per a presentar al·legacions (des del 26 de juliol de 2019 al 30 de juliol de 2019, tots dos inclosos).

(Act. 16/10/2019)

PDF Anunci relació definitiva d’aprovats procés selectiu cobertura plaça auxiliar d’equipaments públics

Termini de presentació de documentació: del 17 d’octubre fins al 14 de novembre de 2019, tots dos inclosos.
– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dijous 17 d’octubre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits
Administració General \ Administració General 
Recursos Humans \ Recursos Humans

(Act. 12/12/2019)

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 de desembre fins al 16 de desembre de 2019, tots dos inclosos.

En cas de presentar-hi documentació en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena

– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el divendres 13 de desembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

PDF Decret constitució de borsa d’auxiliar d’equipaments públics

http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits
Administració General \ Administració General 
Recursos Humans \ Recursos Humans

(Act. 04/02/2020)

PDF Anunci llista configuració borsa treball auxiliar equipaments públics

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...