CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (act. 18/02/2020)

Ocupació
Ocupació

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça de personal funcionari de carrera, Tècnic Mitjà de Promoció Lingüística.
La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat. (Base 19).

 

Bases tècnic promoció lingüística

Actualització 26/11/2018

– Publicació en el BOE de l’extracte de la convocatòria: dilluns, 26 de novembre de 2018.

– Termini de presentació de sol.licituds: del 27 de novembre fins al 26 de desembre de 2018.
Per tant, qualsevol sol·licitud presentada o abonament de taxes realitzat fora d’aquest termini, tant abans com després del mateix, no és vàlid. Si és el vostre cas, i sou personal interessat heu de presentar de nou instància i abonar els drets de participació en termini. 

– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dimarts 27 de novembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, http://xativa.sedelectronica.es/, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
Catàleg de Tràmits
Administració General 
Recursos Humans

El dia 24 de desembre la Casa de la Ciutat romandrà tancada, per açò, la presentació de sol·licituds podrà realitzar-se en seu electrònica, i en les dependències de la Policia Local de Xàtiva.

Actualització 05/02/2019

–  Resolució DECRET 2019 0067 Decret aprovació llista provisional

–  Termini d’esmena (10 dies hàbils des de l’endemà d’aquesta publicació): del 6 al 19 de febrer de 2019 (tots dos inclosos).

En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dimecres 6 de febrer, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
–Administració General
–Recursos Humans

Actualització 16/08/2019

Decret 2019-1066, de 12 d’agost de 2019, d’aprovació de la llista definitiva de
personal admés i exclòs, composició del Tribunal, data d’examen i altres extrems
de la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça de tècnic/a mitjà/na
de promoció lingüística, inclosa en el subgrup A2 de titulació, mitjançant sistema
selectiu de concurs oposició, per torn lliure.

PDFResolució_Decret_DECRET 2019-1066 [Decret aprovació llista definitiva convocatòria tècnic mig de promoció lingüística]

Actualització 25/09/2019

PDF: Plantilla de respostes primer exercici test

Actualització 27/09/2019

Anuncis del Tribunal de valoració:

PDF: Nova plantilla respostes primer exercici test

PDF: Resultats primer exercici test

PDF: Convocatòria segon exercici

Actualització 08/10/2019

Anunci del Tribunal de Valoració:

PDF: Resultats segon exercici pràctic

Termini de presentació dels mèrits: del 10 al 23 d’octubre de 2019 (tots dos inclosos).

En cas de presentar-hi documentació en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent

Actualització 21/10/2019

Anunci tribunal

PDF: TM Promoció Lingüística_ obertura sobre identificació segon exercici fase d’oposició

PDF: TM Promoció Lingüística resultats primer exercici nominatiu

Actualització 04/11/2019

PDF: Anunci Tribunal resultats fase oposició

PDF: Anunci Tribunal resultats fase concurs

PDF: Anunci tribunal resultats concurs oposició

Actualització 18/02/2020

Anunci del tribunal:

PDF Anunci Relació definitiva d’aprovats procés selectiu cobertura plaça TM promoció lingüística

– Termini de presentació de documentació: del 19 de febrer fins al 17 de març de 2020, tots dos inclosos.

– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dimecres 19 de febrer, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

 

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...