Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari de carrera, auxiliar de turisme, subgrup C2 de titulació, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició per torn lliure (Act. 28/08/2020)

Ocupació
Ocupació

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 20 d’agost de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat de dues places de personal funcionari de carrera, Auxiliar de Turisme.
La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat (Base 19).

Encara no ha començat el termini per a presentar les sol·licituds.
Quan comence el termini s’indicarà en aquest apartat. De moment, es publiquen les bases a efectes informatius.

No obstant això, es publicarà en aquest apartat qualsevol altra informació relacionada amb aquesta convocatòria.

(Act. 18/08/2020)

Aquestes bases per a la cobertura d’una plaça vacant d’auxiliar de Turisme de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Xàtiva han sigut aprovades per la Junta de Govern Local de data 20 d’agost de 2018 i modificades mitjançant Resolució d’Alcaldia 2020-0957 en data 21 de juliol de 2020.

En data 18 d’agost de 2020 s’ha publicat en el BOP l’anunci de la convocatòria. No començarà el termini per a presentar sol·licituds fins la publicació de l’extracte en el BOE.

Per tant,  encara  no ha començat el termini per a presentar sol·licituds. Quan comence el termini s’indicarà en aquest apartat. De moment, es publiquen les bases a efectes informatius.

No obstant això, es publicarà en aquest apartat qualsevol altra informació relacionada amb aquesta convocatòria.

PDF: Bases específiques modificades auxiliar de Turisme

(Act. 28/08/2020)

PDF: Publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de l’extracte de la convocatòria: divendres 28 d’agost de 2020.

Termini de presentació de sol.licituds: del dilluns 31 d’agost fins al 25 de setembre de 2020.

Qualsevol sol·licitud presentada o abonament de taxes realitzada fora d’aquest termini, tant abans com després del mateix, no és vàlida. Si és el vostre cas, i sou personal interessat heu de presentar de nou instància i abonar els drets de participació en termini.

El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dilluns 31 d’agost, s’habilitarà:

1. Un tràmit exclusiu, en la nostra seu electrònica, http://xativa.sedelectronica.es/, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

Catàleg de Tràmits

Administració General

Recursos Humans

2. El sistema d’autoliquidacions per a l’abonament dels drets de participació en el procés selectiu, www.xativa.es, Autoliquidacions, Llistat d’autoliquidacions, punt 5. Taxa per a la concurrència a proves selectives de l’Ajuntament de Xàtiva.

TAMBÉ ET POT AGRADAR ...