Información relacionada con el proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de auxiliar de administración general.

Informació respecte a l’últim dia de presentació d’instàncies per a la participació en les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball d’Auxiliar d’Administració General mItjançant el sistema de concurs-oposició:

En el procediment a dalt referenciat, el termini de presentació de sol·licituds va començar el dia 13 i finalitza el pròxim 17 de setembre de 2016.
Donat que l’últim dia del termini és dissabte i l’Ajuntament està tancat, es podran presentar les sol.lcituds per a la participació en aquest procediment en les dependències de la Policia Local, situades en Avenida Cavaller Ximen de Tovia, 9 de Xàtiva, en horari de 9 a 14 hores.
Tots els aspirants que presenten la seua sol.licitud aquest dia, i no tinguen compulsada la documentació, se’ls requerirà posteriorment per a poder realitzar aquest tràmit.
El que se li informa als efectes oportuns.

Pel Regidor Delegat de Recursos Humans
Joanjo Garcia Terol

Información procedimento

También te puede gustar ...