Convocatòria borsa de treball de Bibliotecari/a (Act. 23/01/2019)

S’informa que per la Junta de Govern Local es va acordar el dia 3 de setembre de 2018 convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la constitució d’una borsa de treball temporal de Bibliotecari/a.

PDF Bases específiques Bibliotecari

 

Actualització ( 25/09/2018)

– Publicació en BOP de l’extracte de la convocatòria: 25/09/2018
– Termini de presentació de sol.licituds: des de 26 de setembre fins al 2 d’octubre de 2018
– El mateix dia de l’inici del termini, és a dir, el dimecres 26 de setembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica,
un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits
Administració General \ Administració General
Recursos Humans \ Recursos Humans

 

Actualització ( 07/11/2018)

Posem en coneixement que la Junta de Govern Local, en data 29 d’octubre de 2018, ha aprovat la modificació de la base específica tercera, apartat c), de les quals regeixen el citat procés selectiu, que queda redactada de la següent manera:

“Estar en possessió del títol de Llicenciatura en Documentació, Llicenciatura en Geografia i Història, Grau en Informació i Documentació, Grau en Geografia, Grau en Història i el Grau en Biblioteconomia i Documentació, o equivalents, o en condicions d’obtenir-ho en la data en la qual finalitze el termini de presentació d’instàncies.
En tot cas, l’equivalència haurà de ser aportada pel personal aspirant mitjançant la certificació expedida a aquest efecte per l’Administració competent en cada cas.
En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, haurà d’estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.”

La modificació inclou entre les titulacions requerides com a requisit d’accés,  estar en possessió de la titulació del Grau en Biblioteconomia i Documentació, o equivalents.

Per tant, una volta publicada aquesta modificació en el BOP, s’obrirà un nou termini de presentació de sol·licituds de cinc dies hàbils, computats des de l’endemà al de la publicació en el citat Butlletí.

El personal aspirant que ja haja presentat la sol.licitud de participació en el procés selectiu, es mantindrà en el mateix, excepte renúncia expressa.

Actualització (15/11/2018)

Publicada en BOP la modificació de la base específica tercera, apartat c), de les quals regeixen aquest procés selectiu, en data 15 de novembre de 2018.

Nou termini de presentació de sol·licituds: des del 16 fins al 22 de novembre de 2018.

El mateix dia de l’inici del termini, és a dir, el divendres 16 de novembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica,
un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/

Catàleg de Tràmits 
Administració General 
Recursos Humans

Recordem, que el personal aspirant que ja haja presentat la sol.licitud de participació en el procés selectiu, es mantindrà en el mateix, excepte renúncia expressa.

Actualització (07/12/2018)

PDF: Resolució alcaldia de la llista provisional de personal admés i excòs

Termini d’esmena (1 dia hàbil a partir del següent al d’aquesta publicació): 10 de desembre de 2018.
En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.
El mateix dia del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dilluns 10 de desembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
Administració General
Recursos Humans

Actualització (17/12/2018)

PDFDecret d’aprovació de la llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es de la borsa de Bibliotecari/a

Actualització (19/12/2018)

Anunci Tribunal resultas concurs i ordre de borsa
Termini de sol.licitud de revisió de concurs: del 20 fins al 24 de desembre de 2018
El dia 24 de desembre la Casa de la Ciutat romandrà tancada, per açò, la presentació de sol·licituds podrà realitzar-se en seu electrònica, i en les dependències de la Policia Local de Xàtiva.
PDF20181219_Anunci Tribunal borsa Bibliotecari_a resultats concurs i ordre borsa

Actualització (16/01/2019)

Anunci Tribunal resultats definitius i ordre de borsa
PDFAnunci Tribunal borsa Bibliotecari/a resultats definitius concurs i ordre borsa

Actualització (23/01/2019)

Anunci de l’ordre de prelació definitiu i constitutiu de la borsa de treball

PDF: Anunci constitució llista borsa de treball Bibliotecaria_a

También te puede gustar ...