BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A l’ELECCIÓ DE LA REINA DE LA FIRA D’AGOST DE 2019

Es convoca la presentació de sol·licituds d’aspirants a cobrir el càrrec de Reina de la Fira d’Agost 2019, atenent les següents:
B A S E S
Primera.- Ser dona natural de Xàtiva, tenir a Xàtiva la residència habitual o estar empadronada a Xàtiva.
Segona.- Ser major de 18 anys.
Tercera.- Manifestar la seua candidatura mitjançant la presentació de la sol·licitud per Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Xàtiva.
En cas de presentar candidatura a Reina de la Fira, no podrà aparèixer com a dama d’una altra candidata a Reina i viceversa.
Quarta.- En la sol·licitud es consignaran, necessàriament, els noms, cognoms i CIF de la Reina i de la Cort d’Honor de la candidata (composta per 4 dones i 5 homes acompanyants i que hauran de regir-se per aquestes mateixes bases).
Cinquena.- El termini d’inscripció començarà el dia 15 de maig i finalitzarà el dia 12 de juny de 2019, inclòs.
No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora del termini establit.
Este termini podrà ser prorrogat per motius especials.
Sisena.- No s’exigeix titulació acadèmica ni cap altra circumstància que condicione la igualtat d’oportunitats de les dones de Xàtiva per a optar al càrrec de Reina.
Setena.- L’Ajuntament de Xàtiva aportarà una ajuda econòmica de 2.000,00 euros a la Reina de la Fira i d’1.000,00 euros a cadascuna de les dames. Aquestes ajudes estan sotmeses a la normativa fiscal vigent.
Huitena.- Les condicions personals que distingiran a la candidata seleccionada seran determinades pel Jurat.
Així mateix, propose que s’aprove la composició del Jurat que actuarà en l’elecció de la Reina de la Fira d’Agost 2019, considerant-se per les seues qualitats i ocupacions professionals com a persones idònies per a exercir aquest càrrec, les següents:

PRESIDENT:
– Alcalde o Regidor en qui delegue
VOCALS:
– Portaveus dels grups polítics a l’Ajuntament o Regidor en qui deleguen.
– Reina de la Fira de l’any anterior.
– Dos representants d’entitats locals de lliure designació per part de la Regidoria de Fira.
– Responsable de Protocol de l’Ajuntament de Xàtiva o persona en qui delegue
– Director de l’Àrea Cultural
SECRETÀRIA:
– Personal administratiu del Departament de Fira.

También te puede gustar ...