CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, OFICIAL D’ACTIVITATS ESPORTIVES, SUBRUP C2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ PER TORN LLIURE. (Act. 06/02/2020)

S’informa que per la Junta de Govern Local de data 6 d’agost de 2018 es va acordar convocar les proves selectives i aprovar les bases específiques per a la cobertura en propietat d’una plaça de personal funcionari de carrera, Oficial d’Activitats Esportives.
La convocatòria i el text íntegre de les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://xativa.sedelectronica.es (tauler d’anuncis electrònic). Així mateix, l’anunci de la convocatòria en extracte es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat. (Base 19).

Encara no ha començat el termini per a presentar les sol·licituds.
Quan comence el termini s’indicarà en aquest apartat. De moment, es publiquen les bases a efectes informatius.

No obstant això, es publicarà en aquest apartat qualsevol altra informació relacionada amb aquesta convocatòria.

Bases Oficial activitats esportives

(Act. 17/12/2018)

Posem en coneixement que la Junta de Govern Local, en data 3 de desembre de 2018, ha aprovat la modificació del Tema 20, de l’annex I de les bases específiques que regeixen aquest procés selectiu, que queda redactat de la següent manera:

“Tema 20. La responsabilitat patrimonial de l’Administració per danys i perjudicis a tercers: Especial incidència en allò derivat de les activitats i installacions esportives municipals. Serveis d’emergència i primers auxilis.”

Aquesta modificació ha sigut publicada en el BOP de data 17/12/2018.

(Act. 07/02/2019)

– Publicació en el BOE de l’extracte convocatòria: dijous, 7 de febrer de 2019.

– Termini de presentació de sol.licituds: del 8 de febrer fins al 7 de març de 2019, tots dos inclosos. Per tant, qualsevol sol·licitud presentada o abonament de taxes realitzat fora d’aquest termini, tant abans coms després del mateix, no és vàlid. Si és el vostre cas, i sou personal interessat heu de presentar de nou instància i abonar els drets de participació en termini.

– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el divendres 8 de febrer, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/

Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits Administració General \ Administració General Recursos Humans \ Recursos Humans

(Act. 26/04/2019)

Llista provisional de personal admès i exclòs

DECRET 2019-0391 [Decret aprovació llista provisional plaça ofi activ esportives]

Termini esmena (10 dies hàbils a partir del següent al d’aquesta publicació): del 29 d’abril fins al 13 de maig de 2019 (tots dos inclosos).
En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

El mateix dia de l’inici del termini, és a dir, el dilluns 29 d’abril, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correca tramitació.

Tramitació: http://xativa.sedelectronica.es/

Catàleg de Tràmits \ Administració General \ Recursos Humans

(Act. 30/04/2019)

La Junta de Govern Local ha adoptat en data 15 d’abril de 2019 el següent acord:

Modificar l’annex I de les bases específiques que regeixen la convocatòria
d’Oficial d’Activitats Esportives, concretament el tema 10: “Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el seu Reglament de
desenvolupament. Objecte. Principis de la protecció de dades”, quedant redactat de la
següent forma:

Tema 10. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Objecte. Principis de la Protecció de dades”.

Degut a la derogació de la primera llei.

PDFCertificat Junta de Govern modificació de les bases d’Auxiliar d’Equipamets Públics, Tècnic Auxiliar d’Informàtica i Oficial d’Activiats Esportives

(Act. 29/05/2019)

Decret d’aprovació de la llista definitiva de personal admès i exclòs, composició del Tribunal, data del primer exercici i altres extrems de la convocatòria.
PDFDECRET 2019-0592 [Decret aprovació llista definitIva plaça oficial actividades esportives]

(Act. 08/07/2019)

Anunci del Tribunal amb la plantilla de respostes del primer exercici de la fase d’oposició.

PDF: Publicació Anunci Tribunal Plantilla de respostes test Oficial d’activitats esportives

 

(Act. 17/07/2019)

Anunci del Tribunal d’Oficial d’activitats esportives

PDF Convocatòria Segon exercici

PDF Resultats primer exercici test

PDF Nova plantilla de respostes test

 

(Act. 24/07/2019)

PDF: Relació aprovats 1º exercici
PDF: Relació ordre crida lectura 2º exercici

(Act. 26/07/2019)

PDF: Resultats 2n exercici

Termini de presentació de documents (10 dies hàbils a partir del següent al d’aquesta publicació): del 29 de juliol de 2019 al 13 d’agost juliol de 2019 (tots dos inclosos).

En cas de presentar-hi documentació en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

(Act. 16/09/2019)

Anunci del Tribunal d’Oficial d’activitats esportives:

PDF Resultats fase concurs

PDF Resultats fase concurs oposició

S’obri un termini de 3 dies hàbils per a presentar al·legacions (des del 17 de setembre de 2019 al 19 de setembre de 2019, tots dos inclosos).

 

(Act. 05/11/2019)

Anunci del tribunal:

PDF Anunci relació definitiva d’aprovats procés selectiu cobertura plaça oficial act.esportives

– Termini de presentació de documentació: del 06 de novembre fins al 03 de desembre de 2019, tots dos inclosos.
– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dimecres 6 de novembre, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits
Administració General \ Administració General 
Recursos Humans \ Recursos Humans

(Act. 06/02/2020)

PDF Decret constitució de borsa Oficial d’activitats esportives

Termini de presentació de sol·licituds: del 7 de febrer fins al 10 de febrer de 2020, tots dos inclosos.

En cas de presentar-hi documentació en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el divendres 7 de febrer, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/

Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits
Administració General \ Administració General
Recursos Humans \ Recursos Humans

También te puede gustar ...