PROVISIÓ TEMPORAL EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL LLOC DE TREBALL DE «RESPONSABLE DE LA SECCIÓ DE SECRETARIA GENERAL» – Act. 28/07/2020

L’Ajuntament de Xàtiva té la necessitat de proveir temporalment un lloc de treball vacant de «Responsable de la Secció de Secretaria General», que pertany al Grup A de classificació professional, subgrup A2, escala d’Administració General; subescala: Gestió, mitjançant comissió de serveis.

El personal interessat en aquesta provisió presentarà una sol·licitud dirigida a l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en el termini de CINC DIES HÀBILS comptats a partir de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).

PDF. DECRET Criteris de selecció per a la provisió de llocs temporal en Comissió de Serveis.

PDF. Requisits del lloc Responsable de Seccio de Secretaria

Actualització 08/06/2020

Publicació de l’extracte de la convocatòria en BOP: dilluns 8 de juny de 2020

PDF: Extracte convocatòria en BOP

El termini de presentació de sol·licituds és: del 9 fins al 15 de juny de 2020, tots dos inclosos.

El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, dimarts 9 de juny, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació: http://xativa.sedelectronica.es/Catàleg de Tràmits \Administració General\Recursos Humans \

Actualització 03/07/2020

PDF: DECRET 2020-0835 [Decret llista provisional comissió de serveis responsable Secció Secretaria General]

Termini d’esmena (1 dia hàbil des de l’endemà d’aquesta publicació): el 6 de juliol de 2020.

El dia per a presentar les esmenes és el 6 de juliol de 2020.

S’ha obert un tràmit exclusiu amb el nom Aportació de documents durant dia d’esmena de llista provisional per a comissió de serveis de Responsable de Secretària. 6/7/20, en la nostra seu electrònica, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/

Catàleg de Tràmits

Administració General

Recursos Humans

 

Actualització 14/07/2020

PDF: DECRET 2020-0892 llista definitiva comissió de serveis responsable Secció Secretaria General

Segons Resolució d’Alcaldia 2020-0892, de 13 de juliol, s’aprova la llista definitiva de personal admés i exclòs, composició del Tribunal, i data de l’entrevista de la comissió de serveis del lloc de treball de “Responsable de la Secció de Secretaria General”.

La constitució de la comissió de selecció i l’entrevista al personal aspirant admés, es celebrarà el dia 16 de juliol de 2020, a les 10:30 hores, en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Xàtiva, situat en Albereda Jaume I número 35 de Xàtiva.

Consistirà en una entrevista personal semiestructurada, en la qual es valorarà la trajectòria professional, els coneixements del lloc de treball, la motivació, les actituds i aptituds de l’aspirant, tot posat en relació amb el lloc que amerita la provisió temporal.

L’entrevista es valorarà fins a un màxim de 10 punts, sent necessari obtenir un mínim de 5 punts per a ser personal seleccionat. La proposta de provisió recau en el candidat/a o candidats que obtinguen la puntuació més alta, d’acord amb l’apartat segon de la Resolució d’Alcaldia 2019-1464 sobre criteris de selecció a la provisió de llocs temporals en comissió de serveis.

 

Actualització 16/07/2020

PDF: 20200716_Publicació_Anunci_Anunci qualificacions i nomenament responsable Secció de Secretaria General

 

Actualització 28/07/2020

PDF: DECRET 2020-0974 [Decret provisió de lloc i constitució de borsa de Tècnic Mitjà de Gestió]

También te puede gustar ...