Convocatòria i proves de selecció de pesonal per a la cobertura en propietat de deu places en propietat d’agent de la Policia Local, subgrup C1, de les quals vuit són pel torn lliure, mitjançant sistema d’oposició lliure, i dues pel torn de mobilitat, mitjançant concurs (Act. 22/10/2020)

– La convocatòria i el texte integre de les bases estan publicades en el Butlletí Oficial de la Provincia de València (BOP) núm. 140, de data 23 de juliol de 2019. Així mateix, es publicarà la convocatòria en extracte en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
PDF Bases convocatòria agent de la Policia Local
– Publicació en el DOGV de l’extracte de la convocatòria: dimarts 27 d’agost de 2019.
– Termini de presentació de sol.licituds: del 28 d’agost fins al 24 de setembre de 2019, tots dos inclosos.

Per tant, qualsevol sol·licitud presentada o abonament de taxes realitzat fora d’aquest termini, tant abans com després del mateix, no és vàlid. En el cas d’haver-ho presentat abans de l’inici del termini, i sou personal interessat heu de presentar de nou instància i abonar els drets de participació en termini
– El mateix dia de l’inici del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, el dimecres 28 d’agost, s’habilitarà en la nostra seu electrònica, un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:
http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits \ Catàleg de Tràmits Administració General \ Administració General Recursos Humans \ Recursos Humans

Actualització 07/11/2019

PDFRESOLUCIÓ D’ALCALDIA LLISTA PROVISIONAL AGENT

Termini d’esmena (10 dies hàbils des de l’endemà d’aquesta publicació): del 8 al 21 de novembre de 2019 (tots dos inclosos).

En cas de presentar-hi esmena en registre d’entrada diferent d’aquest Ajuntament, s’ha de remetre un correu electrònic a: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual s’ha de comunicar la presentació de la mateixa i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada segellada per l’organisme corresponent i del document/s d’esmena.

El mateix dia de l’inici del termini de presentació d’esmenes, és a dir, el divendres 8 de novembre, en la nostra seu electrònica, s’obrirà un tràmit exclusiu, amb tota la documentació i informació necessària per a la seua correcta tramitació:

http://xativa.sedelectronica.es/
Catàleg de Tràmits
Administració General
Recursos Humans

Actualització 30/07/2020

PDF: LLISTAT DEFINITIU PERSONAL ADMÈS I ESCLÓS EN LA CONVOCATÒRIA

Segons Resolució d’Alcaldia 2020-0907, de 16 de juliol, s’aprova la llista definitiva de personal admés i exclòs, composició del Tribunal, i altres extrems, per a la cobertura en propietat de deu places d’agent de la Policia Local, incloses en el subgrup C1 de titulació, vacants en la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Xàtiva, vuit per torn lliure, mitjançant sistema d’oposició lliure i dues per torn de mobilitat, mitjançant concurs.

La constitució del tribunal i la primera prova per al torn de mobilitat, amb caràcter obligatori i eliminatori, es celebrarà per al personal aspirant admés el día 24 d’agost de 2020, a les 09’00 hores, en la Sala de formació del Edifici de la Policia Local, situat en l’Avinguda Cavaller Ximen de Tovia nº 9 de Xàtiva (Valencia)

Consistirà en superar uns exercicis o proves psicotècniques, d’acord amb els criteris i barems establits en l’Ordre de 23 de novembre de 2005 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques (DOGV número 5148, de 2 de desembre de 2005), per la qual s’estableix els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotèniques i reconeixement mèdic tal com s’assenyala en l’annex I de les bases específiques. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a. El temps màxim es fixarà per l’Òrgan de Selecció en funció de la prova a realitzar. La provisió de les places s’efectuarà, en primera instancia, pel torn de mobilitat, finalitzat aquest procediment s’iniciarà el torn lliure, de forma que les places que no van ser cobertes pel torn de mobilitat incrementaran les del torn lluire. En aquest sentit els restans exercicis i tots els del torn lluire, s’anunciaràn només en el taluler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament (seu electrònica: https://xativa.sedelectronica.es, sent suficient aquesta exposició en la data en la que s’inicie, com notificació a tots els efectes. També es publicarà en la pàgina web municipal (www.xativa.es).

Actualització 24/08/2020

ANUNCI PER A LA REALITZACIÓ DEL SEGÓN EXERCICI DE LA PROVA PSICOTÈCNICA DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA COBERTURA DE DEU PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL. TORN DE MOBILITAT

PDF ANUNCIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL DE LA PRUEBA PSICOTÉCNICA. TURNO DE MOVILIDAD

Actualització 27/08/2020

ANUNCI QUALIFICACIÓ PROVA PSICOTÈCNICA. CONVOCATÒRIA RECONEIXEMENT MÈDIC

PDF ANUNCI QUALIFICACIÓ PROVA PSICOTÈCNICA. TORN DE MOVILITAT. CONVOCATÒRIA RECONOIXEMENT MÈDIC

Actualització 09/09/2020

ANUNCI RESULTAT PROVA DE REVISIÓ MÈDICA. TORN DE MOBILITAT

PDF ANUNCI RESULTAT REVISIÓ MÈDICA TORN DE MOVILITAT

Actualització 22/09/2020

ANUNCI RESULTAT VALORACIÓ DE MÈRITS TORN DE MOBILITAT

PDF ANUNCI RESULTAT VALORACIÓ DE MÉRITS. TORN MOBILITAT

Actualització 23/09/2020

Modificació de places i de criteris de reserva de dones

PDF Anunci BOP convocatòria d’agent lliure i mobilitat. Ampliació de places i reserva dones

Actualització 30/09/2020

ANUNCI DEL RESULTAT DE LA VALORACIÓ DE MÈRITS DESPRÉS DE LA REVISIÓ SOL·LICITADA PER ALGUNS ASPIRANTS DEL TORN DE MOBILITAT. RELACIÓ DELS CUATRE ASPIRANTS APROVATS DEL TORN DE MOBILITAT.

PDF ANUNCIO RESULTADO VALORACIÓN DE MÉRITOS DESPUES DE LA REVISIÓN SOLICITADA. RELACIÓN DE LOS CUATRO ASPIRANTES APROBADOS DEL TURNO MOVILIDAD

Actualització 02/10/2020

ANUNCI COMENÇAMENT DE LA PRIMERA PROVA DEL TORN LLIURE DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE CATORZE PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL. DEU PER AL TORN LLIURE I QUATRE PER Al TORN DE MOBILITAT

PDF ANUNCI INICI PROVES TORN LLIURE

Actualització 13/10/2020

ANUNCI DELS RESULTATS DE LA PROVA DE MEDICIÓ D’ESTATURA DEL TORN LLIURE

PDF ANUNCI RESULTATS DE LA PROVA DE MEDICIÓ D’ESTATURA. TORN LLIURE

Actualització 20/10/2020

ANUNCI PUBLICACIÓ DE LES PREGUNTES DEL QÜESTIONARI AMB LA FULLA DE RESPOSTES DE LES PROVES SELECTIVES D’AGENT DE POLICIA LOCAL. TORN LLIURE

PDF PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO CON LA HOJA DE RESPUESTAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE AGENTE DE POLICIA LOCAL. TURNO LIBRE

Actualització 22/10/2020

ANUNCI DEL RESULTAT DE LES QUALIFICACIONS DE LA PROVA DEL QÜESTIONARI, DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE DEU PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL. TORN LLIURE

PDF ANUNCIO RESULTADO PRUEBA DEL CUESTIONARIO

También te puede gustar ...